Tweedemonitor / Kamervraag / De financiële problemen die Curaçaose oud-studenten ondervinden bij het aflossen van studieschuldenDe financiële problemen die Curaçaose oud-studenten ondervinden bij het aflossen van studieschulden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16941

2019Z16941


Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de financiële problemen die Curaçaose oud-studenten ondervinden bij het aflossen van studieschulden (ingezonden 11 september 2019)

  1. Kent u het bericht dat oud-studenten op Curaçao door DUO in financiële problemen raken bij de aflossing van hun studieschuld? 1) Klopt het dat u een brief van uw Curaçaose collega hierover hebt ontvangen? Zo ja, bent u bereid een afschrift van uw antwoord aan de Kamer te sturen?
  2. Klopt het dat DUO eraan in de weg staat dat deze groep oud-studenten hun studieschuld aflost? Klopt het dat DUO deze oud-studenten langdurig in onzekerheid laat over een passende aflossingsregeling, maar in de tussentijd wél snel is met het toepassen van incassomaatregelen?
  3. In hoeverre wordt bij het bepalen van de aflossingsregeling rekening gehouden met lokale omstandigheden? Deelt u de mening dat met het oog op de lagere lonen en het afwijkende belastingstelsel voor Curacaose oud-studenten andere aflossingsbedragen moeten worden vastgesteld? Klopt het bijvoorbeeld dat er gevallen bestaan waarin de hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag hoger is dan het op Curaçao gehanteerde minimumloon?
  4. Bent u bereid om de huidige aflossings- en incassopraktijk te onderzoeken en maatregelen te treffen om oud-studenten een proportionele aflossingsregeling aan te bieden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn denkt u hierover uitsluitsel te kunnen bieden en bent u bereid in de tussentijd af te zien van incasso’s?1) https://caribischnetwerk.ntr.nl/2019/09/05/oud-studenten-op-curacao-in-financiele-problemen-door-duo/


Gerelateerd

De financiële problemen die Curaçaose oud-studenten ondervinden bij het aflossen van studieschulden

Plannen van het Bureau Krediet Registratie (BKR) om studieschulden van studenten officieel te gaan registreren

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Ombudsman wil meer aandacht voor obstakels Caribische studenten'

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht ‘Limburg absolute koploper in verstrekken betaalde klussen aan oud-politici’

Het bericht ‘Studieschuld af te kopen’

Het bericht ‘UT-arts wil stop op instroom buitenlandse studenten: ‘Ze lopen psychisch vast’’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl