Tweedemonitor / Kamervraag / Tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilenTal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z16003

Vragen van de leden Aartsen (VVD) en Kwint (SP) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen (ingezonden 26 augustus 2019).

Vraag 1

Heeft u zicht of er op dit moment constructies zijn van betalingen aan presentatoren of andere medewerkers in dienst van de NPO en/of de omroepen, waarmee de WNT-norm wordt omzeild, bijvoorbeeld door constructies via buitenproducenten? Zo nee, waarom heeft u daar geen zicht op?

Vraag 2

Hoeveel programma’s bij de publieke omroep worden geproduceerd door rechtspersonen (zoals besloten vennootschappen) die (deels) in eigendom zijn van dezelfde personen die tevens programma’s bij de publieke omroep presenteren? Heeft u zicht op deze aantallen? Zo nee, waarom niet en aan welke organen wordt hier wel over gerapporteerd of verantwoording over afgelegd? Zo ja, hoe wordt dit aan u gerapporteerd?

Vraag 3

Worden deze rechtspersonen geregistreerd in het register voor nevenfuncties journalistieke functionarissen, dat sinds de Governancecode 2018 verplicht is bij de publieke omroep?

Vraag 4

Hoeveel presentatoren of andere medewerkers in dienst van de NPO en/of omroepen ontvangen ook betalingen van buitenproducenten die programma’s maken voor de publieke omroep?

Vraag 5

Heeft u zicht op deze aantallen en bedragen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wordt dit aan u gerapporteerd?

Vraag 6

Indien u geen zicht heeft op deze aantallen en bedragen, welke instanties houden hier dan wel zicht op? Aan welke organen wordt hierover vervolgens gerapporteerd of verantwoording afgelegd?

Vraag 7

Worden deze betalingen door buitenproducten geregistreerd in het register nevenfuncties journalistieke functionarissen, dat sinds 2018 verplicht is bij de publieke omroep?

Vraag 8

Hoe kwalificeert u de toepassing en het functioneren van het register nevenfuncties journalistieke functionarissen 2018? Bent u hier tevreden over?

Vraag 9

Met welke frequentie wordt het «register nevenfuncties journalistieke functionarissen» door de betrokkenen bijgewerkt? Acht u deze frequentie voldoende? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om dit aan te passen?

Vraag 10

Hoe vaak en waar publiceert de publieke omroep het «register nevenfuncties journalistieke functionarissen»? Is deze informatie openbaar toegankelijk voor iedereen? Acht u de frequentie van publicatie voldoende om voldoende transparantie te verschaffen? Zo ja, waarom?

Vraag 11

Bent u bereid om afspraken te maken met de publieke omroep om het «register nevenfuncties journalistieke functionarissen» maandelijks bij te werken en maandelijks te vernieuwen en te publiceren op de website van publieke omroep? Zo nee, waarom niet?

Vraag 12

Kunt u de meest actuele versie van het «register nevenfuncties journalistieke functionarissen» aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg over de visiebrief mediabeleid op 11 september aanstaande?


Gerelateerd

Tal van constructies om het salarisplafond (WNT-norm) bij de publieke omroep te omzeilen

Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'

Het bericht dat experts stellen dat de aanpak van topsalarissen in zorg symboolpolitiek is

De uitvoering van de moties naar aanleiding van het VAO WNT (d.d. 17 mei)

Een onderzoek naar de veiligheid van constructies in publieke gebouwen

Het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje’

De advertentie in Arts en Auto: ‘Schenking eigen woning’

Het bericht dat de beloning van Van Nieuwkerk binnen de regels is en geen schijnconstructie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl