Tweedemonitor / Kamervraag / EZK-gerelateerde kosten van allochtonenEZK-gerelateerde kosten van allochtonen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15276

2019Z15276

Vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk (allen PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over EZK-gerelateerde kosten van allochtonen. (ingezonden 19 juli 2019)

1

Herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op de Kamervragen van het lid Fritsma van tien jaar geleden (17 juli 2009) over de kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet-westerse) allochtonen in Nederland? Bent u bereid deze vragen nu wel van een gedegen inhoudelijk en financieel antwoord te voorzien? 1)

2

Kunt u aangeven welk deel van de EZK-gerelateerde kosten toeziet op (niet westerse) allochtonen, gelet op het aandeel van deze groep in de bevolking en eventuele relevante karakteristieken van deze groep?

3

Hoe verhouden bedoelde kosten zich tot de opbrengsten die bedoelde groep oplevert op het terrein van EZK?

4

Welke gegevens heeft u betrokken bij de bepaling van bovenstaande?

5

Kunt u de kosten uitsplitsen naar dit jaar, de afgelopen vijf jaar en (geprognosticeerd) het komende jaar en de komende vijf jaar?

6

Indien de hier gevraagde kosten niet exact zijn vast te stellen, wat is hier de reden van en kunt u in ieder geval een reƫle schatting maken? Zo nee, waarom niet?

1) Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 3692.


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl