Tweedemonitor / Kamervraag / Het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypenHet overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15207

2019Z15207

Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen. (ingezonden 17 juli 2019)

  1. Klopt het dat het in de tabellen genoemde groeipercentage gebaseerd is op de groei van de cijfers in de kolom 2018 ten opzichte van 2014? 1) Wat is de reden dat juist deze groei expliciet in percentages is beschreven?
  2. Is het mogelijk om met de cijfers uit de tabellen 1 en 2 uit te rekenen wat het variabele deel van de bekostiging per ingeschreven student is? Klopt het dat deze berekening gemaakt kan worden door de miljoenen in tabel 2 te delen door de aantallen ‘bekostigde inschrijvingen en graden’? Zo niet, op welke manier is dan mogelijk om dit te berekenen?
  3. Klopt het dat met deze rekenmethode de bekostiging van het variabele deel per wo-student in 2018 als volgt is: 6.158/alfa, 8.441/beta, 5.894/gamma en 19.924/medisch? Zo niet, wat zijn dan de bedragen?
  4. Klopt het dat met deze rekenmethode de bekostiging van het variabele deel per hbo-student in 2018 als volgt is: 6.808/alfa, 7.904/beta, 6.382/gamma, 6.573/medisch? Zo niet, wat zijn dan de bedragen?
  5. Klopt het dat het bedrag dat vanuit het variabele deel aan medisch ingeschrevenen wordt besteed, ten bate is van de bachelor- en masteropleidingen? Zo niet, welke andere opleidingen worden dan bedoeld? Is het mogelijk om het bedrag te corrigeren voor de andere opleidingen?
  6. Hoe worden de zogenoemde werkplaatsbudgetten voor de universitaire medische studies berekend? Hoeveel geld is hier per bachelor-, master- of andere student mee gemoeid? Wie is verantwoordelijk voor de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze budgetten; de bestuurders van de universiteit of die van de universitaire medische centra? Op welke wijze vindt de verantwoording over deze werkplaatsbudgetten plaats?
  7. Welke kostenanalyse ligt ten grondslag aan het variabele budget dat wordt toegekend voor medische studenten? Kunt u dit toelichten?
  8. Bent u op basis van deze analyse van mening dat het substantieel hogere variabele bedrag voor medisch doeltreffend, doelmatig en rechtvaardig is? Zo ja, waar zit in het kostencomponent de rechtvaardiging voor dit verschil ten opzichte van bijvoorbeeld bèta-techniek?
  9. In hoeverre bent u van mening dat de universitaire medische studies, met bijvoorbeeld de afzonderlijke werkplaatsbudgetten, een soort ‘status aparte’ genieten binnen het bekostigingsmodel?
  10. Deelt u de mening dat de ‘status aparte’ van de universitaire medische studies ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals interdisciplinair werken, taakherschikking, verpleegkundig leiderschap en technologisering, in potentie in de weg staat? Zo ja, bent u bereid om de ‘status aparte’ te herijken?1) Bijlage bij de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 21 juni 2019 (Kamerstuk 31288, nr. 742)


Gerelateerd

Het overzicht van de verdeling van het variabele deel van de rijksbijdrage over verschillende studenttypen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

De arresten van het Hof van Justitie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl