Tweedemonitor / Kamervraag / Het handelen van de NVWA met ondeugdelijk pootgoed en opvolging van meldingen door keuringsdienstenHet handelen van de NVWA met ondeugdelijk pootgoed en opvolging van meldingen door keuringsdiensten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z15165

2019Z15165

Vragen van de leden Geurts en Von Martels (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het handelen van de NVWA met ondeugdelijk pootgoed en opvolging van meldingen door keuringsdiensten. (ingezonden 16 juli 2019)

1. Bent u bekend met het bericht ‘Opschudding: grootschalige fraude met aardappelen in Kruisland’? 1)

2. Welke maatregelen zijn tot nu toe in Nederland genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tegen de fraudeur? Worden in Nederland de met frauduleus pootgoed beplantte akkers geruimd? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u toelichten hoe u bent omgegaan met het handhavingsverzoek van Breederstrust?

4. Kunt u toelichten in hoeverre in deze zaak grensoverschrijdende aspecten spelen?

5. Is er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld in België en Nederland naar de betreffende fraudeur? Tussen welke autoriteiten in België en Nederland wordt nu samengewerkt?

6. Welk besluit hebben de Belgische autoriteiten tot nu toe genomen en welke besluit de Nederlandse autoriteiten?

7. Welke maatregelen worden getroffen door de NVWA opdat er een betere internationale afstemming is van maatregelen en besluiten tussen de verschillende lidstaten, waarbij voorkomen wordt dat twee of meer lidstaten in dezelfde casus verschillende besluiten nemen, wat tot ongewenste spanningen leidt tussen lidstaten en het internationale bedrijfsleven?

8. Deelt u de mening van de indieners dat het voor de pootgoedsector, maar zeker ook voor andere sectoren, heel belangrijk is dat fraude snel en doeltreffend wordt aangepakt om imagoschade en toekomstige fraude te voorkomen?

9. Welke maatregelen kunnen door de plantaardige keuringsdiensten, zoals de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed (NAK) en Skal biocontrole, en door de NVWA genomen worden tegen fraude?

10. Kunt u aangeven hoe meldingen van fraude door de plantaardige keuringsdiensten door de NVWA worden opgevolgd?

11. Kunt u aangeven hoeveel meldingen van fraude door de plantaardige keuringsdiensten bij de NVWA zijn binnen gekomen, hoeveel bedrijven dit betreft en hoe deze meldingen zijn opgevolgd?

12. Bent u bereid om het gesprek aan te gaan met de plantaardige keuringsdiensten om gezamenlijk te bekijken op welke wijze opvolging van meldingen en handhaving van fraude structureel verbeterd kan worden?

13. Zijn er mogelijkheden om de plantaardige keuringsdiensten meer bevoegdheden te geven om op te treden tegen gecertificeerde en niet-gecertificeerde bedrijven? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er en wordt hierover nagedacht? Bent u bereid om hierover in gesprek te gaan met de sectoren?

1) BN de stem, 7 mei 2019.


Gerelateerd

Het handelen van de NVWA met ondeugdelijk pootgoed en opvolging van meldingen door keuringsdiensten

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Het bericht ‘Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren’

Het bericht ‘NVWA te traag: onderzoek naar misstanden slachthuizen gestopt’ RTL 25 juli 2020

Intimidatie van toezichthouders door de vee- en vleessector

Nalatigheid bij de NVWA bij ingrijpen in slachthuizen waar onvoldoende maatregelen werden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl