Tweedemonitor / Kamervraag / Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14971

2019Z14971


Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven. (ingezonden 11 juli 2019)

1. Kent u de woedende en verbijsterde reacties op uw voornemen om Schiphol nog verder te laten groeien? 1) 2)

2. Wat zeggen deze reacties u over het gevoerde luchtvaartbeleid in Nederland?

3. Deelt u de mening van de Bewoners Omgeving Schiphol (BOS) dat uw voornemen om Schiphol te laten groeien strijdig is met de beginselen van behoorlijk bestuur? Zo nee, waaruit blijkt dat dit niet zo is? 3)

4. Deelt u de mening van de Bewoners Omgeving Schiphol (BOS) dat uw voornemen om Schiphol te laten groeien in strijd is met het vertrouwensbeginsel, door tegenover participerende bewoners het vertrouwen te wekken dat eerst zorgvuldig zal worden onderzocht of de luchtvaart wel of niet kan groeien of juist moet krimpen, terwijl nu blijkt dat u voor groei gaat zonder onderzoek? Zo nee, waarom niet? 4)

5. Op welke wijze gaat u recht doen aan de kritiek van de Bewoners Omgeving Schiphol (BOS)?

6. Kent u de berichten 'Geen Schipholoverleg met mes op tafel' 5) en 'Inspraakprocedure Lelystad Airport oneerlijk, van de 164.000 verbetervoorstellen zijn er 3 toegepast' 6)?

7. Herinnert u zich dat voormalig voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, Hans Alders, voordat hij zijn adviesopdracht uiteindelijk alsnog inleverde, aanvankelijk probeerde om buiten de bewoners om en rechtstreeks tegen hun wens in, met een groeiadvies te komen? 7)

8. Erkent u dat het voor omwonenden van luchthavens in heel Nederland steeds onaantrekkelijker wordt om deel te nemen aan inspraak- en participatietrajecten als hun wensen structureel genegeerd worden bij de uiteindelijke besluitvorming? Zo nee, waarom niet?

9. Erkent u dat de inspraak- en participatietrajecten hun waarde verliezen wanneer ze enkel gebruikt worden om het vinkje te kunnen zetten achter 'draagvlak bij de samenleving' zonder daadwerkelijk iets te doen met de wensen van diezelfde samenleving? Zo nee, waarom niet?

10. Erkent u dat de inspraak- en participatietrajecten rond het Nederlandse luchtvaartbeleid een groeiend geloofwaardigheidsprobleem hebben omdat bewoners keer op keer zwaar teleurgesteld raken over de wijze waarop ze hun wensen terugzien in het uiteindelijke beleid? Zo nee, waarom niet?

11. Wat gaat u doen om de geloofwaardigheid van de inspraak- en participatietrajecten rond het Nederlandse luchtvaartbeleid te herstellen?

12. Kunt u bevestigen dat met de door u ingezette trendbreuk -zijnde dat de volgorde van besluitvorming is omgedraaid, doordat eerst naar de brede set aan grenswaarden wordt gekeken voordat een verandering in het aantal vliegbewegingen wordt overwogen- de door u aangekondigde groei van het aantal vliegbewegingen niet gegarandeerd is?

13. Sluit u uit dat een krimp van het aantal vliegbewegingen het mogelijke resultaat kan zijn van het correct uitvoeren van de motie Van Raan/Kröger 8) waarin de Kamer de regering oproept om voor de luchtvaart grenswaarden te ontwikkelen op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid? Zo ja, waarom?

14. Waarom schrijft u in uw brief 9) niets over krimpscenario’s voor Schiphol?

15. Kunt u bevestigen dat u op de persconferentie over de Schipholplannen de grenswaarde 'hinder/geluidshinder' plaatste binnen het bredere begrip leefomgeving? 10) Zo nee, hoe zit het dan?

16. Erkent u dat de grenswaarde leefomgeving niet enkel bestaat uit 'hinder/geluidshinder', maar ook betrekking heeft op andere grenswaarden op het gebied van onder andere de gezondheid, natuurbescherming en landschapsvervuiling? Zo nee, waarom niet?

17. Kunt u bevestigen dat, naast de door u op de persconferentie genoemde doelstellingen rond hinderbeperking (binnen het bredere kader van grenswaarden op het gebied van de leefomgeving), ook het klimaat en de veiligheid cruciale grenswaarden bieden waarbinnen besluiten over de verandering van het aantal vliegbewegingen dienen te worden genomen? Zo nee, hoe zit het dan?

18. Erkent u dat uw stelling dat de luchtvaart groei zou kunnen 'verdienen' door hinder te beperken een veel te smalle interpretatie is van de veel bredere waaier aan verschillende typen grenswaarden waar de luchtvaart aan moet voldoen? Zo nee, waarom niet?

19. Op welke wijze gaat u borgen dat de volledige waaier aan grenswaarden op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier zullen worden gerespecteerd?

20. Kent u de reactie van Schiphol op uw voornemen om Schiphol te laten groeien? 11) 12)

21. Is het u ook opgevallen dat in de reactie van Schiphol geen melding is gemaakt van de brede waaier aan grenswaarden waaraan de luchtvaart moet gaan voldoen op het gebied van klimaat, leefomgeving en veiligheid? Zo nee, waarom niet?

22. Op welke wijze gaat u Schiphol attenderen op deze door u aangekondigde grenswaarden?

23. Erkent u dat Schiphol met haar eenzijdige reactie een voorschot neemt op het mogelijk dwarsbomen van het uitvoeren van de aangenomen motie Van Raan/Kröger 13) over het opstellen van dergelijke grenswaarden? Zo nee, waarom niet?

24. Op welke wijze gaat u Schiphol attenderen op deze aangenomen motie?

25. Waarom schrijft u in uw brief 14) niets over het uitvoeren van de aangenomen motie Van Raan c.s. 15), waarin de Kamer de regering oproept om hinder als criterium breder te definiëren dan alleen geluidshinder en hiervoor voorstellen te doen ten behoeve van de Luchtvaartnota, omdat hinder in de vorm van geluid als criterium niet voldoende is om alle schade die de luchtvaart teweegbrengt te bepalen?

26. Hoe staat het met de uitvoering van de motie Van Raan c.s.? 16) Kunt u een uitgebreid overzicht verschaffen van alle stukken, scenario’s en berekeningen die momenteel op tafel liggen ten behoeve van de uitvoering van deze motie? Zo nee, waarom niet?

27. Erkent u dat uw voornemen om Schiphol te laten groeien geen recht doet aan het op correcte wijze uitvoeren van de aangenomen motie Van Raan c.s.? 17) Zo nee, waarom niet?

28. Kunt u garanderen dat deze reeds anderhalf jaar geleden aangenomen motie correct zal worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

29. Waarom heeft u gekozen voor vrijdag 5 juli 2019 als dag van het bekendmaken van uw voornemen om Schiphol te laten groeien?

30. Erkent u dat deze dag wel zeer ongelukkig gekozen is, kort na de publicatie van het Klimaatakkoord waar luchtvaart geen serieus onderdeel van uitmaakt én kort voor het zomerreces van de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet?

31. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) NOS.nl, ( https://nos.nl/artikel/2292037-woede-en-verbijstering-over-schiphol-besluit-we-waren-in-overleg.html )

2) Rtlz.nl, ( https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/4769601/bewoners-woedend-op-minister-om-groeiplan-schiphol )

3) Bewonersomgevingschiphol.nl, ( https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/groeiplan-voor-schiphol-is-onbehoorlijk-bestuur/ )

4) Bewonersomgevingschiphol.nl, ( https://www.bewonersomgevingschiphol.nl/standpunt/groeiplan-voor-schiphol-is-onbehoorlijk-bestuur/ )

5) Noordhollands Dagblad, 6 maart 2019, 'Geen Schipholoverleg met mes op tafel', ( https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190306_94204091/geen-schipholoverleg-met-mes-op-tafel )

6) De Stentor, 5 juli 2019, ‘Inspraakprocedure Lelystad Airport oneerlijk, van de 164.000 verbetervoorstellen zijn er 3 toegepast', ( https://www.destentor.nl/lelystad/inspraakprocedure-lelystad-airport-oneerlijk-van-de-164-000-verbetervoorstellen-zijn-er-3-toegepast~a26c03e9/?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigpqj40KXjAhVRKlAKHWsYCpoQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Flelystad%2Finspraakprocedure-lelystad-airport-oneerlijk-van-de-164-000-verbetervoorstellen-zijn-er-3-toegepast~a26c03e9%2F&usg=AOvVaw0aZN1bGR2OZEWAaKEgp9pY )

7) Parool, 30 januari 2019, 'Alders adviseert 'gematigde groei' Schiphol, bewoners verbijsterd', ( https://www.parool.nl/nieuws/alders-adviseert-gematigde-groei-schiphol-bewoners-verbijsterd~b3993d46/ )

8) Motie Van Raan/Kröger (Kamerstuk 31936, nr. 600)

9) Brief minister van I&W: “Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota”, 5 juli 2019, ( https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14737&did=2019D30132 )

10) Persconferentie minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen, Nieuwspoort, 5 juli 2019: “...we willen ook een gezond land waarin we verantwoord met de natuur omgaan en waarin we ook oog hebben voor een gezonde leefomgeving.”.

11) https://nieuws.schiphol.nl/reactie-schiphol-op-kabinetsbesluit/

12) Tweet Dick Benschop, 5 juli 2019: “Het kabinet kiest voor een nieuwe aanpak waarbij gematigde groei mogelijk is als de geluidsbelasting afneemt. Goed voor het netwerk en goed voor de leefomgeving. Dat vinden we positief.”

13) Motie Van Raan/Kröger (Kamerstuk 31936, nr. 600)

14) Kamerbrief minister van I&W: 'Ontwikkeling Schiphol en hoofdlijnen Luchtvaartnota', 5 juli 2019, ( https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14737&did=2019D30132)

15) Motie Van Raan c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 445)

16) Motie Van Raan c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 445)

17) Motie Van Raan c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 445)


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl