Tweedemonitor / Kamervraag / De uitverkoop van natuurgebiedenDe uitverkoop van natuurgebieden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14849

2019Z14849


Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de uitverkoop van natuurgebieden. (ingezonden 9 juli 2019)

1.

Is het waar dat Staatsbosbeheer voornemens is om natuurgebieden met een totale grootte van 400 hectare te verkopen aan particulieren? 1)

2.

Zijn er te verkopen percelen die deel uitmaken van Natura 2000-gebieden? Zo ja, om welke percelen gaat het?

3.

Is het waar dat Staatsbosbeheer met de opbrengst van de verkoop elders het natuurnetwerk wil vergroten en dat de organisatie hier zelf geen geld voor heeft en er daarom voor kiest percelen natuur te verkopen?

4.

Hoe rechtvaardigt u het dat een natuurgebied dat gekocht is met publiek geld en decennialang beheerd is met publiek geld, nu verkocht wordt aan particulieren?

5.

Kunt u toelichten welke waarborgen er zijn dat de te verkopen natuurgebieden van in totaal 400 hectare, ook daadwerkelijk natuur blijven en hoe worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000-gebieden gewaarborgd?

6.

Van welke ‘harde afspraken’ is sprake en hoe zal de provincie daarop toezien?

7.

Kunt u toelichten wat er wordt verstaan onder ‘kwalitatief betere natuur’ en wat er ‘slecht’ is aan de te verkopen percelen, waaronder terreinen in Natura 2000-gebied, die met de verkoop opgeofferd worden?

8.

Wordt er onafhankelijk toegezien op de kwaliteit van de nieuwe natuurgebieden? Zo ja, door wie of door welke instantie? Zo nee, waarom niet?

9.

Wat vindt u van de uitspraak dat ‘de hoop [er is] dat particulieren grond zullen aanbieden nabij de kwetsbare Natura 2000-gebieden van Staatsbosbeheer’ en dat daarom ‘het risico bestaat dat er minder grond wordt aangekocht dan verkocht’?

10.

Wat vindt u ervan dat dit beleidsplan deels gebouwd is op hoop, maar waarbij het risico bestaat dat er natuur zal verdwijnen?

11.

Bent u bereid zich in te zetten om het natuurgebied te behouden als publiek eigendom en op die manier de bescherming van de 400 hectare natuur te waarborgen en om hier de benodigde fondsen beschikbaar voor te stellen?

12.

Deelt u de mening dat de nadruk te veel is komen te liggen op het verdienmodel achter het beheren van de natuur en bent u bereid ervoor te zorgen dat de nadruk minder op ‘benutten’ en meer op beschermen komt te liggen?

13.

Deelt u de mening dat het onverantwoord is om natuurgebieden in de uitverkoop te doen in tijden van een mondiale biodiversiteits- en klimaatcrisis, waar nog bij komt dat Nederland met 14% beschermde natuur sowieso hekkensluiter is in Europa?

14.

Deelt u de mening dat er juist méér natuur bij moet komen in Nederland?

1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/staatsbosbeheer-verkoopt-grond-in-de-hoop-betere-natuur-te-kunnen-aankopen~bd52d636/


Gerelateerd

De uitverkoop van natuurgebieden

De berichten dat de Nederlandse natuur verschrompelt en een noodplan nodig is

Het bericht dat werkgevers in zee gaan met kleine vakbonden om cao’s te sluiten met voor hen gunstige voorwaarden

Het bericht dat garnalenvissers veel meer mogen vissen in beschermde natuurgebieden

Het bericht 'Het is onduidelijk en onzeker welke natuurgebieden baat hebben bij de stikstofaanpak'

Het bericht dat garnalenvissers ongehinderd konden vissen in beschermde natuurgebieden en dat de overheid niets deed.

Zonnepanelen op water.

Het bericht 'Honingcowboys die de wilde bij bedreigen in de Biesbosch'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl