Tweedemonitor / Kamervraag / Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemenOntploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z14845

2019Z14845


Vragen van de leden Lodders en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen. (ingezonden 9 juli 2019)

 1. Bent u bekend met het bericht “Alarmerend rapport over mestgasexplosie”? (1)
 2. Herinnert u zich uw antwoord op vragen van de leden Lodders en Ziengs (2) waarin u aangaf dat u het onderzoek van de Omgevingsdienst Twente naar de Kamer zou toesturen wanneer dit gereed was? Zo ja, waarom is dit niet gebeurd, aangezien het rapport van de Omgevingsdienst Twente al op 28 mei 2019 is gepubliceerd?
 3. Wat is uw reactie op de conclusie van de Omgevingsdienst Twente op basis van onderzoek naar de toedracht van de explosie in Markelo van eerder dit jaar dat er een direct verband is tussen ontploffingsgevaar en emissiearme constructies van stalvloeren?
 4. Herkent u zich in de aanbeveling van de Omgevingsdienst Twente dat “met het nemen van de nieuwe maatregelen voor de installatie van emissiearme vloeren alleen is gekeken naar milieuwinsten en er weinig aandacht is geweest voor de eventuele gevaren die deze keuze met zich meebrengt op dier en mens, door een brand of explosie”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier bent u voornemens de protocollen te wijzigen zodat er een betere afweging ontstaat tussen milieu en veiligheid?
 5. Deelt u de mening dat huidige emissiearme vloersystemen klaarblijkelijk niet voldoende veilig zijn? Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt u de mening dat het noodzakelijk is om ook te kijken naar andere, innovatieve en nieuwere varianten van emissiearme vloersystemen om te komen tot een emissiearme stalvloer waarbij veiligheid en milieu beide gewaarborgd worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe valt dit te rijmen met het dure, langdurige en (volgens de sector) onvolledige Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)-protocol die het voor start-ups met nieuwe ideeën bijna onmogelijk maakt om voet aan de grond te krijgen?
 7. Eerder hebben de leden Lodders en Ziengs (3) gevraagd naar het proces van een innovatief idee tot een daadwerkelijk goedgekeurd en gecertificeerd emissiearm nieuw stalvloer systeem. Welke stappen zijn er concreet gezet om tot een verbeterende en versnelde procedure te komen?
 8. Wanneer kan de Kamer de informatie tegemoet zien waar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar verwijst in antwoorden op Kamervragen van de leden Lodders en Ziengs met betrekking tot stappen die gezet gaan worden om belemmeringen die bedrijven of andere sectoren ondervinden bij het testen van stalconcepten zoveel mogelijk weg te nemen?
 9. Kunt u aangeven welke urgentie u geeft aan het ontwikkelen en in de praktijk brengen van nieuwe (deel)concepten voor emissiebeperking uit stallen? Kunt u zich voorstellen dat uit de voortgang op dit dossier de urgentie niet gevoeld wordt? Zo nee, hoe kunt u dit weerleggen? Zo ja, wat gaat u doen om extra stappen te zetten op dit dossier, ook in acht nemende de ambities in het klimaatakkoord?
 10. Herinnert u zich dat Nederland in maart 2017 akkoord heeft gegeven op het Vera-protocol, een internationale richtlijn voor onder meer het meten en vaststellen van stalemissies?
 11. Wat houdt het Vera-protocol in, en waarom heeft Nederland akkoord gegeven op het Vera-protocol?
 12. Kunt u de verschillen toelichten tussen het Vera-protocol en het RAV-protocol?
 13. Hoe vaak is sinds het ondertekenen van het Vera-protocol een concept tot stal emissie via het Vera-protocol toegelaten (zonder aanvullende Nederlandse toets)?
 14. Worden emissiearme vloersystemen die wel zijn goedgekeurd door het Vera-protocol, maar geen certificering van het RAV-protocol hebben, toegelaten tot de Nederlandse markt? Zo nee, waarom niet?
 15. Klopt het dat een door het Vera-protocol goedgekeurde emissiearme stalvloer evengoed nog moet worden getoetst aan de Nederlandse normen voordat het wordt toegelaten tot de Nederlandse markt? Zo ja, waarom heeft Nederland in 2017 besloten tot het accepteren van het Vera-protocol als het niet 100% voldoet aan de Nederlandse normen? Zo nee, graag een uitgebreide toelichting op dit proces.
 16. Toetsen andere Europese landen als Duitsland en Denemarken het Vera-protocol ook eerst aan de eigen regelgeving alvorens het innovatieve stalsysteem toe te laten tot de eigen markt? Zo nee, hoe ziet het proces er in die landen dan wel uit?
 17. Bent u bereid om een denktank te faciliteren waar mensen met innovatieve ideeën terecht kunnen? Zo nee, waarom niet?
 18. Wanneer kan de Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over emissiearme stalvloeren (4) van de leden Lodders en Ziengs verwachten?

1) https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2019/6/Alarmerend-rapport-over-mestgas-explosie-442546E/

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 2852

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 832

4) Vraagnummer 2019Z11907


Gerelateerd

Ontploffingsgevaar emissiearme stalvloeren en ruimte voor alternatieve systemen

Emissiearme stalvloeren

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De alternatieve luchtvaartnota van Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, waaruit blijkt dat krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is

Een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij de financiering van het midden- en kleinbedrijf

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl