Tweedemonitor / Kamervraag / Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandelEen rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13730

2019Z13730


Vragen van de leden Karabulut en Alkaya (beiden SP) aan de ministers van Financiën en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel. (ingezonden 28 juni 2019)

 1. Hebt u kennisgenomen van het rapport 'Controversial Arms Trade and investments of Dutch banks'? Bent u bereid de negen aanbevelingen die in het rapport aan de banken worden gedaan onder hun aandacht te brengen? Zo nee, waarom niet? 1)
 2. Wat is uw opvatting over het feit dat de Nederlandse banken ING, ABN AMRO en Van Lanschot Kempen in totaal bijna 600 miljoen euro investeren in wapenbedrijven die wapens leveren aan Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en/of Egypte – landen die al jaren verantwoordelijk zijn voor bombardementen op Jemen? 2)
 3. Hoe verhouden naar uw opvatting de investeringen van ING en Van Lanschot Kempen zich met het strikte wapenexportbeleid dat het kabinet voert ten aanzien van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Egypte?
 4. Hoe verhouden de investeringen van ABN AMRO, waarin de staat via NL Financial Investments een meerderheidsbelang heeft, zich met het strikte wapenexportbeleid dat het kabinet voert ten aanzien van Saudi-Arabië, de VAE en Egypte?
 5. Hoe verhoudt deze praktijk zich tot het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen-convenant (IMVO-convenant) met de banken, waarvan ook deze drie banken deel uit maken, dat is gericht op het tegengaan van negatieve impact op mensenrechten via investeringen en leningen met mogelijke impact op mensenrechten, en waarin zelfregulering op normen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is afgesproken?
 6. Zijn er in het bankenconvenant concrete afspraken opgenomen ten aanzien van het tegengaan van de mensenrechtenrisico’s als gevolg van bankinvesteringen in controversiële wapenproducenten? Zo nee, bent u bereid om u in te spannen dat deze afspraken er alsnog komen, gelet op de grote mensenrechtenrisico’s van bankinvesteringen in wapenbedrijven die leveren aan regimes die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van mensenrechten en/of deze wapens inzetten tegen de burgerbevolking van laden als Jemen? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u bereid om met ING, ABN AMRO en Van Lanschot Kempen een gesprek te voeren en deze investeringen te ontmoedigen? Bent u bereid om de uitspraak van de Britse rechter, dat Groot-Brittannië de wet heeft overtreden door wapens te leveren aan Saudi-Arabië, met burgerdoden in Jemen als gevolg 3), hierin te betrekken? Zo nee, waarom niet?
 8. Is bij u bekend welke acties de levensverzekeraars ondernemen naar aanleiding van een gesprek dat afgelopen februari door minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is gevoerd met het Verbond van Verzekeraars over investeringen van levensverzekeraars in bedrijven die wapens leveren aan Saudi-Arabië, de VAE en Egypte? Wanneer kunnen concrete stappen van verzekeraars verwacht worden op het gebied van hun investeringen in controversiële wapenproducenten?
 9. Zijn er in het IMVO-convenant voor de verzekeringssector concrete afspraken opgenomen ten aanzien van het tegengaan van de mensenrechtenrisico’s als gevolg van investeringen van levensverzekeraars in controversiële wapenproducenten? Zo nee, bent u bereid om u in te spannen dat deze afspraken er alsnog komen?
 10. Hoe beoordeelt u het feit dat de Nederlandse overheid al enkele jaren humanitaire hulp aan de bevolking van Jemen financiert via de VN, het Rode Kruis en NGO’s (Dutch Relief Alliance), en dat een aantal banken en verzekeraars op hun beurt al een aantal jaar investeert in bedrijven die wapens leveren aan landen die Jemen al jaren bombarderen met duizenden burgerdoden als gevolg? Deelt u de opvatting dat deze investeringen tegenstrijdig zijn met het humanitaire beleid van de Nederlandse overheid en daarmee onwenselijk zijn? Zo nee, waarom niet?
 11. Kunt u aangeven wat de mogelijkheden voor u zijn om deze investeringen te verbieden?


1) Controversial Arms Trade and investments of Dutch banks, A case study for the Fair Bank Guide (Eerlijke Bankwijzer). https://eerlijkegeldwijzer.nl/media/495156/2019-06-praktijkonderzoek-wapenhandel.pdf .

2) https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/overheid-laat-het-duidelijk-zijn-banken-kunnen-niet-meer-investeren-in-wapens-en-plofkippen~b4a57763/ .

3) https://nos.nl/artikel/2289952-wapens-leveren-aan-saudi-arabie-volgens-britse-rechter-onwettig.html ,


Gerelateerd

Een rapport over beleggingen in wapenproductie en wapenhandel

De berichten ‘Wapenbranche dreigt met claim tegen politie om gesloten loket’ en ‘Politie bezorgd over florerende wapenhandel’

Beleggingen in wapenproducerende bedrijven die exporteren naar Turkije

De verkoop van Nederlandse mp5’s in een Maltese wapenhandel

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Beleggingen van het pensioenfonds ABP

Het bericht ‘Zelfs solide DNB belegt nu riskanter’

De uitvoer van 57 miljoen kogelpatronen aan de Verenigde Arabische Emiraten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl