Tweedemonitor / Kamervraag / Mijnbouwactiviteiten in het waddengebiedMijnbouwactiviteiten in het waddengebied

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z13600

2019Z13600


Vragen van de leden Moorlag en Nijboer (beiden PvdA) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over mijnbouwactiviteiten in het waddengebied (ingezonden 27 juni 2019)

  1. Kent u het bericht 'UNESCO vraagt om opheldering mijnbouw Waddenzee' 1) en het bericht 'Wiebes, blijf af van ons prachtige werelderfgoed'? 2)
  2. Deelt u de zorgen van de Waddenvereniging ten aanzien van mijnbouwactiviteiten in het waddengebied? Zo ja, welke consequenties voor deze activiteiten verbindt u hieraan? Zo nee, waarom deelt u die zorgen niet?
  3. Kunt u, gezien het feit dat voorspellingen ten aanzien van aardbevingen en het instorten zoutcavernes tot nu toe steeds te optimistisch bleken te zijn, nu wel garanderen dat deze gevolgen van mijnbouwactiviteiten in het waddengebied voortaan voorspelbaar en aanvaardbaar zullen zijn? Zo ja, wat zal de aard en omvang van de gevolgen van deze mijnbouwactiviteiten zijn? Zo nee, deelt u dan de mening dat deze mijnbouwactiviteiten niet verantwoord zijn en dus dienen te worden gestaakt? Hoe gaat u daar dan voor zorgen?
  4. Deelt u de mening dat de in het eerste bericht genoemde brief waarin Unesco u om opheldering vraagt over de mijnbouwactiviteiten in het waddengebied aangeeft dat er reden tot zorg is over deze activiteiten? Zo ja, waarom ? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u deze brief aan de Kamer doen toekomen? Op welke termijn gaat u Unesco antwoord geven? Kunt u uw antwoorden met de Kamer delen?
  6. Wat betekenen de vragen en zorgen van UNESCO voor de plannen ten aanzien van het toestaan van nieuwe mijnbouwactiviteiten in het waddengebied? Deelt u de mening dat er in afwachting van uw antwoorden en de reactie van UNESCO een moratorium moet komen voor nieuwe mijnbouwactiviteiten in het waddengebied? Zo ja, vanaf wanneer gaat dat moratorium in? Zo nee, waarom niet?


1) https://waddenvereniging.nl/nieuws/10896-unesco-vraagt-om-opheldering-mijnbouw-waddenzee.html

2) Volkskrant 26 juni 2019, p 21


Gerelateerd

Mijnbouwactiviteiten in het waddengebied

De brief ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ d.d. 11 december 2020

De berichten ‘Onrust bij pachters van buitendijks land achter Waddenzeedijk’ en ‘Rijkscommissie: Waddengebied moet Nationaal Landschapspark worden’

Het bericht dat 600 miljoen euro uit het Waddenfonds is uitgegeven zonder dat de natuur erop vooruit is gegaan

Het bericht dat er 277 containers overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden, waarvan drie met benzoylperoxide

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Gaswinning Woerden verliesgevend’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl