Tweedemonitor / Kamervraag / Intimidatie van huurders door huisbazenIntimidatie van huurders door huisbazen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z12591

2019Z12591


Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over intimidatie van huurders door huisbazen. (ingezonden 19 juni 2019)

1

Kent u het bericht van BNR dat er bij huurteams in grote steden een stortvloed aan klachten is over verhuurders en dat het aantal meldingen van intimidatie ‘structureel te hoog’ ligt? Wat is uw reactie daariop?

2

Hoe is het mogelijk dat in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen in één jaar tijd bijna 200 meldingen van intimidatie door huisbazen zijn gedaan, terwijl de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorig jaar antwoordde: “Dan kunnen we samen, het ministerie met het lokaal bestuur, ervoor zorgen dat dit probleem wordt uitgebannen, want ik ben het met u eens dat dit onacceptabel is, zeker als er intimidatie en geweld om de hoek komen kijken. Dit moeten we te allen tijde tegengaan”? 2)

3

Wat heeft u extra gedaan aan het uitbannen van intimidatie en geweld tegen huurders sinds vorig jaar, toen uit een bericht van EenVandaag bleek dat het aantal meldingen over huisbazen die huurders bedreigen toe was genomen? 3)

4

Kunt u aangeven in hoeverre het bestaande instrumentarium van gemeenten nu wel wordt gebruikt, aangezien u eerder stelde dat gemeenten niet genoeg gebruik maakten van de mogelijkheden? Wat heeft u gedaan om te stimuleren dat gemeenten wel al hun mogelijkheden benutten?

5

Heeft u er zicht op welke groepen huurders last hebben van intimidatie, zoals bijvoorbeeld de Woonbond signaleert dat het met name startende gezinnen, studenten en arbeidsmigranten betreft? Zo nee, bent u bereid dit te onderzoeken?

6

Klopt het dat problemen met intimidatie zich vooral voordoen in de vrije huursector, en wat gaan u en gemeenten concreet doen om intimidatie in deze sector uit te bannen ?

7

In hoeveel gevallen is er aangifte gedaan door een huurder tegen een verhuurder? Kunt u dat in een overzicht laten zien per jaar vanaf 2015? In hoeveel gevallen betrof het de sociale huursector en hoe vaak de vrije huursector?

8

Deelt u de mening dat er een landelijk stelsel van vergunningen moet komen, waarbij verhuurders die over de schreef blijven gaan hun vergunning kwijt raken, zoals in Groningen? Zo nee, waarom niet? 4)

9

Wanneer gaat u het foute gedrag van huisjesmelkers, vastgoedbazen of Pandjesprinsen bestempelen als economisch delict met bijbehorende (financiële) consequenties? Kunt u uw antwoord toelichten? 5)

  1. https://www.bnr.nl/nieuws/bouw-woningmarkt/10381076/groot-aantal-incidenten-tussen-huurders-en-verhuurders-woningen
  2. Stenogram Vragenuur 20 februari 2018, Vragen van het lid Beckerman aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, viceminister-president, over het bericht "Agressie en intimidatie: Meldingen over huisbazen die huurders bedreigen neemt toe", documentnummer 2018D26009
  3. Agressie en intimidatie: “Meldingen over huisbazen die huurders bedreigen neemt toe” Eenvandaag 16 februari 2018, https://eenvandaag.avrotros.nl/item/agressie-en-intimidatie-meldingen-over-huisbazen-die-huurders-bedreigen-neemt-toe/
  4. https://www.woonbond.nl/nieuws/honderden-meldingen-intimidatie-huisbaas
  5. Aangenomen motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude als economische delict, 28-03-2018, Kamerstuknummer 32847-338


Gerelateerd

Intimidatie van huurders door huisbazen

Huurders die na sloop/nieuwbouw niet terug kunnen naar hun oude plek.

Het energiezuiniger maken van woningen wat huurders meer kost

Maatwerk voor huurders bij Vestia

Huisbazen die weigeren loden leidingen te vervangen

Huurders die in Appingedam vanuit een onveilig huis in een huis met gebreken komen

Huurders met financiële problemen

Seksuele intimidatie binnen de Verenigde Naties

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl