Tweedemonitor / Kamervraag / Hoe de sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken alternatieve financiers belemmertHoe de sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken alternatieve financiers belemmert

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11241

2019Z11241


Vragen van de leden Sneller, Groothuizen en Sjoerdsma (allen D66) aan de ministers van Financiën en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over hoe de sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken alternatieve financiers belemmert (ingezonden 5 juni 2019)

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Waarom banken bij faillissementen altijd aan het langste eind trekken’? 1)
  2. Deelt u de mening dat alternatieve kredietverleners een belangrijke rol kunnen vervullen in de financiering van ondernemers en dat een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken in beginsel het uitgangspunt zou moeten zijn?
  3. Vormt de huidige financieringspraktijk waarbij banken veelvuldig gebruikmaken van de bankhypotheek, het bankpandrecht en de verzamelpandakte, in uw optiek een belemmering voor alternatieve kredietverleners, die in ruil voor kredietverschaffing ook zekerheid behoeven? Zo ja, bent u bereid te onderzoeken hoe deze belemmering wettelijk zou kunnen worden tegengegaan?
  4. Hoe kunnen alternatieve kredietverleners volgens u nog voldoende zekerheid voor kredietverstrekking verkrijgen, als potentiële kredietnemers reeds - overeenkomstig de huidige praktijk - pand- en hypotheekrechten op al hun bestaande en toekomstige activa hebben moeten vestigen ten behoeve van een bank?
  5. Wordt de positie van alternatieve kredietverleners meegenomen binnen het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht, meer in het bijzonder bij uw overweging of de positie van banken en andere crediteuren in faillissement aan herijking toe is?
  6. Kunt u voorts aangeven of u nog voornemens bent het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden in te dienen, nu de consultatieperiode van dit wetsvoorstel al ruim een half jaar gesloten is? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit voorstel in te dienen?
  7. Kunt u uiteenzetten in welke Europese landen een verpandingsverbod wel respectievelijk niet is toegestaan, en welke redenen daaraan steeds ten grondslag liggen?


1) https://www.ftm.nl/artikelen/wurggreep-van-banken-faillissementen?share=1


Gerelateerd

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Hoe de sterke zekerheidsrechtelijke positie van banken alternatieve financiers belemmert

Een gelijk speelveld voor alternatieve kredietverleners en banken bij de financiering van het midden- en kleinbedrijf

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

De alternatieve luchtvaartnota van Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, waaruit blijkt dat krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is

Het bericht dat banken het mkb leeg melken

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl