Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’Het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z11057

2019Z11057


Vragen van de leden Belhaj, Weyenberg en Paternotte (allen D66) aan de Ministers van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’ (ingezonden 4 juni 2019)

 1. Bent u bekend met het NRC artikel ‘Een ongeval waar je niets van leert’ van 15 mei 2019? 1)
 2. Bent u bekend met het ongeval dat op 27 januari 2018 heeft plaatsgevonden bij een training van de Kustwacht?
 3. Wat is uw reactie op het niet melden van het benoemde incident en de onduidelijkheid wat betreft het toezicht?
 4. Kunt u nader uitleg geven over wie momenteel toezicht houdt met betrekking tot arbeidsongevallen bij de Kustwacht, en wie momenteel de eindverantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van het Defensiepersoneel op zee?
 5. Is het arbeidsongeval gemeld bij de Inspectie SZW? Zo ja, wat is er met de melding gedaan? Zo nee, waarom niet?
 6. Houdt de Inspectie SZW toezicht op bedrijven uit het buitenland die binnen Nederland werkzaamheden uitvoeren?
 7. Houdt de Inspectie SZW ook toezicht op arbeidsomstandigheden op het water of in de lucht?
 8. Wat zijn de internationale afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden op het water of in de lucht? Wie houdt er toezicht en hoe wordt bepaald welk land toezicht houdt?
 9. Hoe wordt bepaald welke toezichthouder verantwoordelijk is voor de werkomstandigheden als het om werkzaamheden gaat die deels ter land, ter zee en in de lucht plaatsvinden?
 10. Kunt u garanderen dat dit ongeval wordt bestudeerd door één van de toezichthouders?
 11. Kunt u nader uitleg geven over het verschil van mening tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de inspectie SZW over wie de eindverantwoordelijkheid draagt voor het melden van eventuele ongevallen in de Noordzee?
 12. Op basis van welke wetgeving wordt toezicht gehouden op zogenoemde ‘state flights’, zoals SAR taak en politievluchten? De basic regulation van de European Union Aviation Safety Agency (EASA) is immers niet van toepassing op de SAR-taak. Hoe borgt u dan de vliegveiligheid voor dergelijke ‘state flights’?
 13. Welke vlieg- en rusttijden zijn van toepassing op de SAR-vluchten? Klopt het dat dit niet de Europese wetgeving rondom vlieg en rusttijden (EU-FTL) is?
 14. Kunt u nader uitleg geven wie over welk land en welke instantie momenteel de eindverantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het toezicht op ongevallen in de luchtvaart die plaatsvinden bij NHV onder toezicht van Defensie?
 15. Klopt het dat de minister van Defensie, en niet Rijkswaterstaat, momenteel belast is met het aanbestedingsprocedure van de SAR-taak? Wat is daarvan de reden en wanneer loopt het huidige SAR contract af?
 16. Kunt u nader uitleg geven over hoe het mogelijk is dat Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV), het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van het Nederlands kustwachtpersoneel, niet voldeed aan alle eisen die opgesteld waren door Rijkswaterstaat? Kunt u nader verklaren waarom de minister van Infrastructuur en Milieu toentertijd verklaarde dat deze helikopters wel aan deze eisen voldeden?
 17. Herinnert u zich dat uit onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) uit 2016, dat in opdracht van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is uitgevoerd, bleek dat er minimaal vier technische tekortkomingen zijn geconstateerd, en dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde dat de SAR tekort schoot en niet op elke basis een medisch team klaar heeft staan? Zijn deze tekortkomingen aantoonbaar verholpen? Wie houdt daar onafhankelijk toezicht op?
 18. Kunt u aangeven of er inmiddels duidelijke maatregelen zijn genomen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat om te zorgen dat bedrijven zoals NHV verplicht worden alle bedrijfsongevallen te melden bij instanties zoals het SZW en de ILT? Zo ja, wat zijn deze concrete maatregelen dan geweest? Zo nee, waarom dan niet en wanneer gaat dit wel gebeuren?
 19. Kunt u nader verklaren wat de concrete stappen zijn die door het u zijn genomen sinds de uitkomst van het rapport door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in juli 2016 met betrekking tot de tekortkoming van de medische hulp op de Noordzee om de veiligheid van ons Kustwachtpersoneel te kunnen garanderen?
 20. Kunt u, zonder dat hierbij de integriteit van NHV hierbij in twijfel wordt getrokken, bevestigen dat NHV inmiddels de veiligheid van ons Defensiepersoneel op zee kan garanderen en dat er inmiddels duidelijk bewijs is dat zij aan alle gestelde veiligheidseisen voldoen? Zo ja, kunt u dit dan nader toelichten met informatie met betrekking tot de meest recente controle van het voldoen aan deze eisen. Zo nee, kunt u dan nader verklaren waarom er niet met spoed wordt gezocht naar een nieuw bedrijf dat wel aan deze eisen kan voldoen?
 21. Kunt u nader uitleg geven over de redenering achter uw besluit om de luchtvaartinspectie “vliegtechnisch” toezicht te laten houden op de SAR-activiteit en Rijkswaterstaat “operationeel” toezicht te laten houden, terwijl dit in de praktijk alleen maar voor verwarring blijkt te zorgen?
 22. Kunt u bevestigen dat er tot op heden daadwerkelijk maar één ongeval heeft plaatsgevonden bij NHV onder toezicht van Defensie en dat er sinds dit ongeval geen andere ongevallen meer hebben plaatsgevonden vanwege een het niet voldoen aan de eisen zoals opgesteld door Rijkswaterstaat?
 23. Deelt u de mening dat de tekortkomingen door NHV, Rijkswaterstaat, het ILT en de Inspectie SWZ onacceptabel zijn en dat deze tekortkomingen de veiligheid van ons Kustwachtpersoneel momenteel niet voldoende kunnen garanderen?
 24. Mogen wij ervanuit gaan dat de uitvoerder van de (toekomstige) SAR taak bij aanvang van het nieuwe aanbestedingscontract wel aantoonbaar en in de praktijk voldoet aan de gestelde minimale vereisten? Zo ja, hoe wordt dat geborgd?
 25. Kunt u nader toelichten onder welke voorwaarden de Kustwacht helikopterreddingen heeft uitbesteed en welke veiligheidseisen en standaarden hieraan ten grondslag lagen?
 26. Kunt u de vragen apart beantwoorden?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/15/een-ongeluk-waar-je-niets-van-leert-a3960227


Gerelateerd

Het bericht ‘Een ongeluk waar je niets van leert’

Het bericht dat vrouwen meer kans hebben om bij een auto-ongeluk te overlijden

De ontspoorde trein bij Voorburg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘De JSF: een ongeluk in slow motion’

Het bericht dat er zeven gewonden zijn gevallen bij een ernstig ongeluk met een camper en drie auto’s op de N50 bij Kampen

Het bericht ‘Weer ongeluk met gevaarlijk Multiplay-springkussen’

Het bericht dat een fataal ongeluk met een Apache veroorzaakt werd door een verbogen onderdeel

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl