Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bijkleuren van tonijn brengt risico voor de volksgezondheid met zich mee’ en de uitzending van het televisieprogramma KassaHet bericht ‘Bijkleuren van tonijn brengt risico voor de volksgezondheid met zich mee’ en de uitzending van het televisieprogramma Kassa

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10776

2019Z10776


Vragen van de leden Weverling, Lodders en Arno Rutte (allen VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Medische Zorg over het bericht ‘Bijkleuren van tonijn brengt risico voor de volksgezondheid met zich mee’ en de uitzending van het televisieprogramma Kassa. (ingezonden 29 mei 2019)

1.

Kent u het bericht ‘Bijkleuren van tonijn brengt risico voor de volksgezondheid met zich mee’? 1)

2.

Bent u bekend met de inhoud van het televisieprogramma Kassa van 25 mei 2091? 2)

3.

Is het bijkleuren van geelvintonijn in Nederland verboden? Zo ja, op basis van welke regelgeving is dit verboden?

4.

Deelt u de zorgen van voedingsmiddelenexperts, visserijbiologen en visimporteurs met betrekking tot het bijkleuren van geelvintonijn? Zo nee, waarom niet?

5.

Hoe kunnen de additieven die de tonijn bijkleuren worden herkend of opgespoord door inkopers en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)?

6.

Controleert de NVWA op additieven die tonijn kunnen bijkleuren?

7.

Kan er goed onderscheid gemaakt worden tussen conserveringsmethodes of bijkleuren om kleur te versterken/behouden?

8.

Tot welke ziektes kan de stof histamine (die in bedorven tonijn te vinden is) leiden?

9.

Zijn er gevallen bekend in Nederland waarbij de inname van histamine tot de dood heeft geleid? Zo ja, in hoeveel gevallen was hier sprake van en kunt u een overzicht hiervan voor de afgelopen vijf jaar verstrekken?

10.

Klopt het dat de NVWA jaarlijks onderzoek doet naar het histaminegehalte in tonijn? Zo ja, wanneer worden de resultaten over het jaar 2018 verwacht en welke onderzoeksvragen worden bij dit onderzoek gebruikt?

11.

Klopt het dat in de laatste jaren minder wordt gecontroleerd op tonijn en het gehalte histamine in dit product? Zo ja, wat is hier de reden voor?

12.

Is het wat u betreft nodig om extra te controleren op de kwaliteit van tonijn naar aanleiding van de recent geuite zorgen?

13.

Zijn er Europese regels om ervoor te zorgen dat de controle en handhaving binnen Europa op eenduidige manier verloopt?

1) https://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213173

2) https://kassa.bnnvara.nl/media/689611


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl