Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’Het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10768

2019Z10768


Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’. (ingezonden 29 mei 2019)

1.

Kent u het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’? 1)

2.

Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat alle zoutwinningsbedrijven die actief zijn in Nederland geen of een onvolledig chemisch veiligheidsrapport hebben ingediend?

3.

Hoe is het mogelijk dat deze bedrijven zo laks waren op dit punt? Is er sprake van een lakse bedrijfscultuur op het gebied van milieu?

4.

Wat is de voortgang van het saneren van de bodemverontreinigingen veroorzaakt door de diesellekkages uit de zoutwinlocaties in Twente?

5.

Bent u bekend met het jaarverslag 2018 van de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) waarin staat dat Akzo nog steeds onder verscherpt toezicht is gesteld in verband met het ontbreken van adequaat abandonneringsbeleid en de resultaten van een inspectie eind 2018? 2) Welke inspectieresultaten betreft het concreet en welke mogelijke consequenties zijn er voor Nouryon (voorheen Akzo) als het geen verbetering laat zien?

6.

Klopt het dat COVA, een non-profitorganisatie die valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ruwe olie en diesel opslaat in cavernes? Om hoeveel benzine en diesel gaat het? Kunt u uitleggen hoe deze opslag precies werkt? Waar liggen deze cavernes?

7.

Wordt bij deze opslag van ruwe olie en diesel wel de bestaande milieuwetgeving nageleefd, zoals de REACH-richtlijn? 3) Hoe ziet het SodM hierop toe en welke maatregelen worden getroffen wanneer de dieselopslag niet aan de vigerende wetten en verordeningen voldoet?

8.

Bent u bekend met het signaal van het SodM rondom het risicobeheersplan onder afvalopslag Twence? 4) Wanneer is het risicobeheersplan compleet en waarom duurt het zo lang voordat het door Nouryon is opgeleverd? Is dit een ingrediënt voor de conclusie van het SodM dat de veiligheidscultuur ‘nog onvoldoende op orde’ was?

9.

Waarom begint Nouryon niet uit voorzorg al met het vullen van de cavernes onder de vuilstort om instabiliteit te voorkomen?

1) https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2019/04/15/sodm-legt-last-onder-dwangsom-op-aan-akzo-nedmag-en-frisia

2) https://magazines.sodm.nl/jaarverslag-sodm/2019/01/zoutwinning

3) Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen

4) https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2019/04/19/reactie-op-risicobeheersplan-akzonobel-zoutcavernes-onder-afvalopslag-twence


Gerelateerd

Het bericht ‘SodM legt last onder dwangsom op aan Akzo, Nedmag en Frisia’

Het advies van het SODM inzake het winningsplan van Nedmag

Het bericht dat het bedrijf Nedmag zijn zoutwinningslocatie sluit als gevolg van problemen

Gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting' moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag’

De risico’s bij zoutwinning

Het bericht dat Nedmag maximaal zout mag winnen

De zoutwinning in de gemeente Midden-Groningen

De magnesiumzoutwinning door Nedmag onder Kiel-Windeweer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl