Tweedemonitor / Kamervraag / De motivering van automatisch genomen besluitenDe motivering van automatisch genomen besluiten

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10738

2019Z10738


Vragen van het lid Buitenweg (GroenLinks) aan de minister voor Rechtsbescherming over de motivering van automatisch genomen besluiten (ingezonden 29 mei 2019)

  1. Kent u het artikel “motivering van automatisch genomen besluiten” van Matthijs van Kempen? 1)
  2. Wat vindt u van de bevindingen van Van Kempen dat de algoritmes die u in uw brief 2) aanhaalt vaak helemaal geen één-op-één vertalingen zijn van wetgeving en beleidsregels, maar dat regelanalisten een ordening aanbrengen en andere ontwerpkeuzes maken die van invloed zijn op de uitkomst van een besluitvormingstraject? Deelt u het standpunt van Van Kempen dat de ordening die een regelanalist in beslisregels maakt, een ‘gemaakte keuze’ is die conform de verscherpte motiveringseisen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gepubliceerd dient te worden? Zo nee, waarom niet? Hoe valt uw zienswijze dat algoritmen veelal een één-op-één vertaling van de regels in wet- en regelgeving zijn te rijmen met het standpunt van de Afdeling advisering van de Raad van State dat "regels in natuurlijke taal lang niet altijd één-op-één kunnen worden vertaald in een algoritme"? 3)
  3. Deelt u de mening dat het van belang is voor de informatiepositie van burgers dat zij weet kunnen hebben van de verbanden tussen beslisregels onderling en tussen beslisregels en gegevens en uitkomsten, omdat dan duidelijk wordt welke gegevens in een beslisregel zijn gebruikt en tot welke uitkomst dit heeft geleid? Zo nee, waarom niet?
  4. Op welke wijze is uw standpunt dat openbaarmaking van beslisregels niets toevoegen aan transparantie in lijn met de bevindingen van de afdeling Advisering van de Raad van State dat het voor burgers van belang is om na te gaan welke beslisregels zijn toegepast en of beslisregels ook werkelijk doen waarvoor ze bedoeld zijn? Wat staat aan onmiddellijke openbaarmaking van beslisregels in de weg, zoals door Van Kempen beschreven, in geheel automatisch genomen besluiten met een individuele burger als belanghebbende?
  5. Deelt u de mening dat het beter motiveren van (deels) geautomatiseerde besluitvorming kansen biedt om herzieningen, bezwaar en beroep effectiever te maken? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg Bescherming persoonsgegevens op 13 juni 2019?


1) http://www.knowbility.nl/wp-content/uploads/Motivering%20van%20automatisch%20genomen%20besluiten%20DefPub%20digitaal.pdf

2) Kamerstukken 26643 en 32761, nr. 570.

3) Kamerstuk 26643, nr. 557, p. 10.


Indiener

Kathalijne Buitenweg (GL)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 9392 )

Publicatiedatum
29 Mei 2019
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De motivering van automatisch genomen besluiten

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl