Tweedemonitor / Kamervraag / De middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijdenDe middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10632

2019Z10632


Vragen van de leden Van Nispen en Alkaya (beiden SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën over de middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden. (ingezonden 28 mei 2019)

  1. Wat is uw reactie op de stelling van de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) dat het notariaat niet voldoende middelen heeft teneinde fraude te bestrijden? 1)
  2. Hoe heeft het aantal gevallen van fraude met besloten vennootschappen zich ontwikkeld sinds de preventieve toets door een notaris van een bestuurder van een bv is afgeschaft? Kunt u bevestigen dat het aantal fraudegevallen met bv’s sindsdien is gestegen?
  3. Deelt u de mening van KNB-voorzitter Van Buitenen dat de dieperliggende oorzaak van het ‘krankzinnig grote maatschappelijke probleem van de faillissementsfraude’ is dat de overheid het oprichten van kapitaalvennootschappen als bv’s ‘te soepel’ heeft gemaakt?
  4. Klopt het, dat het in de toekomst mogelijk wordt vanuit zowel EU-lidstaten als derde landen in Nederland een bv op te richten, zonder tussenkomst van een notaris? Zo ja, ziet u hierin een potentieel gevaar met betrekking tot fraude met bv’s?
  5. Bent u bereid stappen te zetten teneinde het notariaat de middelen te geven die het nodig heeft om fraude tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
  6. Wat vindt u van de suggestie notarissen de mogelijkheid te geven bij de Belastingdienst vooraf te informeren of toekenning van een btw-nummer aan een onderneming op bezwaren stuit? Kunt u uw antwoord motiveren?
  7. Wat is uw oordeel over het door de KNB-voorzitter geopperde stoplichtsysteem dat notarissen de nodige duidelijkheid biedt over een cliënt, zonder dat er details worden verstrekt? Staat de fiscale geheimhoudingsplicht dit volgens u in de weg? Kunt u uw antwoord toelichten?
  8. Deelt u de mening dat het instellen van een kloppend en up-to-date centraal aandeelhoudersregister een effectievere bestrijding van fraude mogelijk zal maken?

1) https://fd.nl/economie-politiek/1302594/gefrustreerd-notariaat-eist-meer-wapens-tegen-fraude


Gerelateerd

De staat van het notariaat

De middelen die het notariaat ter beschikking heeft om fraude te bestrijden

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Het in het gevaar komen van de verkeersveiligheid nu een goede handhaving van de rij- en rusttijden niet meer kan worden gegarandeerd

Fraude met de dividendbelasting

Het bericht dat bedrijven zelf feitenonderzoek kunnen doen naar fraude en corruptie

Handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl