Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet elke huurder ermee naar de huurcommissie kanHet bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet elke huurder ermee naar de huurcommissie kan

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z10232

 1. 2019Z10232

  Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet elke huurder ermee naar de huurcommissie kan. (ingezonden 22 mei 2019)

   

   

  1

  Wat is uw reactie op het bericht dat bijna één op de zes mensen woont in een huis met een of meer grote gebreken, zoals verrotte raamkozijnen, lekkende daken of vochtige muren? 1)

   

  2

  Hoeveel van de 2,5 miljoen mensen, die in een huis met gebreken wonen, hebben te maken met schimmel- en vochtproblemen? Kan het aantal van 2,5 miljoen uitgesplitst worden in huur- en koopwoningen en welk type gebrek deze mensen aan hun woning hebben? Zo nee, waarom niet? 2)

   

  3

  Wat is de stand van zaken van een integrale, landelijke aanpak te bewerkstelligen om schimmel- en vochtproblemen te voorkomen en verhelpen, waar de Tweede Kamer al in november 2018 heeft verzocht? Wanneer heeft u een actieplan klaar? 3)

   

  4

  Kunt u ervoor zorgen om binnen één jaar te starten met het schimmelvrij maken van huizen? Zo nee, waarom niet en wat gaat u dan doen?

   

  5

  Deelt u de mening dat wanneer niet binnen één jaar gestart wordt met het schimmelvrij maken van huurwoningen, een verlaging van de huurprijs of een bevriezing daarvan op zijn plaats is? Zo nee, welke consequenties worden er dan verbonden aan het in stand houden van ziekmakende woningen?

   

  6

  Hoeveel van de 10.027 binnengekomen verzoeken in 2018 bij de Huurcommissie gingen over (achterstallig) onderhoud en hoeveel over schimmel- en vochtproblemen? 4)

   

  7

  Hoeveel uitspraken van de Huurcommissie in 2018 in verband met onderhoudsgebreken leidden tot een huurverlaging? In hoeveel gevallen betrof het een tijdelijke huurverlaging en hoe vaak een structurele?  

   

  8

  Wat zijn de redenen dat de achterstand van geschillen bij de Huurcommissie is verdubbeld, van bijna 2.493 in 217 naar 5.676 in 2018? Hoeveel van de 5.676 openstaande  geschillen zijn nog uit 2017 of ouder?

   

  9

  Hoe kunt u stellen dat de achterstand van de behandeling van geschillen niets te maken heeft met een eerdere bezuiniging die is opgelegd door de overheid, aangezien het aantal fte de afgelopen drie jaar gelijk is gebleven, maar de instroom van verzoeken is gestegen? 5)

   

  10

  Waarom weet u niet wat de specifieke oorzaken zijn van de hogere instroom van geschillen in 2018?

   

  11

  Hoeveel adviezen aan huurders in de vrije sector zijn er gegeven inzake gebreken door de Huurcommissie in 2016, 2017 en 2018? In hoeveel van deze gevallen heeft een advies geleid tot een verbetering van de woning, dan wel een wijziging van het huurcontract, aangezien een advies van de Huurcommissie niet bindend is voor de vrije sector? 7)

   

  12

  Deelt u de mening dat alle huurders, zowel in de sociale als de vrije sector, gelijke rechten moeten hebben? Zo ja, bent u bereid ervoor te zorgen dat alle huurders terecht kunnen bij de Huurcommissie voor uitspraken? Zo nee, hoe gaat u de ondergeschikte positie van huurders in de vrije sector verbeteren?

   

  13

  Wilt u deze vragen een voor een beantwoorden en niet clusteren?

   

   

  1. CBS, Monitor Brede Welvaart https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/20/monitor-brede-welvaart-sdg-s-2019
  2. https://nos.nl/artikel/2285272-2-5-miljoen-mensen-wonen-in-een-huis-met-gebreken-en-er-wordt-vaker-geklaagd.htm
  3. Motie Beckerman c.s. over een aanpak voor schimmel- en vochtproblemen, Kamerstuk 35000-VII-75  
  4. Jaarverslag Huurcommissie 2018, https://www.huurcommissie.nl/data/user_upload/HCJV18_def.losse_pagina_s.pdf
  5. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 2183
  6. Kamerbrief ‘`Huurcommissie kan klachtenregen van ontevreden huurders niet aan` 3 april 2019, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/03/kamerbrief-over-het-bericht-huurcommissie-kan-klachtenregen-van-ontevreden-huurders-niet-aan
  7. https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommissie/voor-huurwoningen-in-de-vrije-sector/


Gerelateerd

Het bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet elke huurder ermee naar de huurcommissie kan

De hoge prijs die huurders betalen voor de verkoop van sociale huurhuizen aan beleggers

Het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan’

Het grote tekort aan sociale huurhuizen

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Een Zweedse belegger die huurhuizen opkoopt

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

De huurcommissie

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl