Tweedemonitor / Kamervraag / De benoeming van een bestuurder bij FPA RoosenburgDe benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z09088

 1. 2019Z09088


  Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de minister voor Rechtsbescherming over de benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg (ingezonden 7 mei 2019)

   

  1.

  Kent u het bericht 'Topbaan na geblunder'? 1)

   

  2.

  Op welk moment was bij u, de in het bericht genoemde benoeming van de voormalig directeur Zorg en Behandeling van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught tot bestuurder bij Fivoor, bekend?

   

  3.

  Waarom heeft u de Kamer niet actief over deze benoeming geïnformeerd? Hoe beoordeelt u de keuze de Kamer hierover niet actief te informeren op dit moment?

   

  4.

  Hoe beoordeelt u de genoemde benoeming, in het licht van de noodzakelijke cultuurverandering in de Forensische zorg? Bent u van mening dat het voor het bereiken van veranderingen beter kan zijn voor meer diversiteit te zorgen bij bestuurders in de Forensische zorg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dat standpunt tot deze benoeming?

   

  5.

  Hoe verhouden uw uitspraken “voor beter personeelsbeleid, voor het rekruteren, het aantrekken van goede mensen, waarbij er óók meer oog is voor de veiligheid en voor de risico's. Dus dat is wel degelijk iets waaraan ik werk" zich tot de benoeming van de voormalig directeur Zorg en Behandeling van de PI in Vught als bestuurder bij Fivoor? 2)

   

  6.

  Waarom heeft u geen zeggenschap over de benoeming bij organisaties als Fivoor? Hoe beoordeelt u dat, in het licht van uw opgave in de forensische zorg?

   

  7.

  Hoe gaat u uw belofte “weldegelijk” iets te doen aan de “culturele dimensie” bij de forensische zorginstellingen uitvoeren als u kennelijk geen invloed uit kunt oefenen op wie er benoemd wordt bij, in ieder geval, particuliere forensische zorgaanbieders? 2)

   

  8.

  Heeft u, ondanks uw onmogelijkheid formele invloed op dergelijke bestuursbenoemingen uit te oefenen, informele invloed uitgeoefend? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet en heeft u dat wel overwogen?

   

  9.

  Kunt u concreet en specifiek de situatie omschrijven waarin de gewenste cultuuromslag, of de voortgang daarin, mede door deze benoeming niet toereikend is en daarom bij u tot de beslissing zal leiden het inkoopcontract forensische zorg met deze zorgaanbieder te ontbinden? Kunt u eenzelfde omschrijving geven voor het geval dat u het inkoopcontract niet langer verlengd? Zo nee, waarom niet?

   

  10.

  Zijn er nadere regels gesteld over de inhoud van dat inkoopcontract ten aanzien van “beter personeelsbeleid, voor het rekruteren, het aantrekken van goede mensen, waarbij er óók meer oog is voor veiligheid en voor risico’s?” Zo nee, ziet u naar aanleiding van uw belofte tijdens het debat, waarnaar in vraag vijf verwezen wordt, in samenhang met deze recente bestuurdersbenoeming Fivoor reden  dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

   

  11.

  Kunt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

   

  12.

  Kunt u elke algemene vraag voorzien van een algemeen antwoord over de volle breedte van de vraag en elke specifieke vraag van een zo specifiek en nauwkeurig mogelijk antwoord?

   

  13.

  Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

   

  1) De Telegraaf, 6 mei 2019

  2) Handelingen II 2018/19, 70, item 2, p. 34.

   

  Toelichting:

  Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van den Berg en Van Toorenburg (beiden CDA), ingezonden 7 mei 2019 (vraagnummer 2019Z09081).


Gerelateerd

De benoeming van een bestuurder bij FPA Roosenburg

Het niet willen toelichten van de voorgenomen blokkade van de benoeming van een capabele jurist tot de regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE).

Het artikel 'Grapperhaus blokkeert benoeming van rechter in euthanasiecommissie'

Het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim

De lobby voor een hogere beloning voor de bestuurder(s) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Het bericht ‘Benoeming Matthijs van Nieuwkerk krijgt staartje’

De benoeming van een nieuw hoofd van de Griekse “Parliamentary Budget Office”

Het benoemen van een “burgerlid” in een commissie van een gemeenteraad

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl