Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector’Het bericht ‘ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08471

2019Z08471


Vragen van de leden Sienot en Sneller (beiden D66) aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën over het bericht ‘ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector’ (ingezonden 24 april 2019)

  1. Bent u bekend met het bericht ‘ING en milieuorganisaties bepleiten klimaatrichtlijnen voor financiële sector’? 1)
  2. Bent u bereid om de oproep van ING, BankTrack, Greenpeace, Milieudefensie en Oxfam Novib, en verwelkomd door het Nationaal Contactpunt, uit te voeren en de International Energy Agency te vragen om twee scenario’s uit te werken, waarmee klimaatopwarming onder de 1,5 graad (met 66% kans) blijft en waarbij in een scenario CCS als maatregel niet wordt opgenomen? Zo nee, waarom niet?
  3. Op welke wijze wordt in Nederland uitvoering gegeven aan de uitspraak van het Nationaal Contactpunt dat banken met concrete klimaatdoelstellingen moeten komen die in overeenstemming zijn met het Parijsakkoord?
  4. Hoe staat het met de uitvoering van motie-Dik-Faber/Veldhoven (Kamerstuk 31793, nr. 143), die de regering oproept afspraken te maken met financiële instellingen hoe zij bijdragen aan de doelstelling van 1,5°C zoals afgesproken in Parijs? Hoe staat het met de uitvoering van de motie-Sneller (Kamerstuk 32013, nr. 207) over een eenduidige meetmethode voor de klimaatimpact van investeringen?
  5. Kan inzicht gegeven worden hoe in het Klimaatakkoord en binnen de taakgroep financiering er actie wordt ondernomen naar aanleiding van motie-Dik-Faber en Van Veldhoven en in lijn met de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)?
  6. Bent u bereid om het Nationaal Contactpunt te verzoeken om hun uitspraak te delen met de andere nationale contactpunten van de OESO? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om de uitspraak van het Nationaal Contactpunt, dat de OESO richtlijnen vereisen dat banken concrete klimaatdoelstellingen voor hun financiële diensten moeten opstellen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs, te delen met en uit te dragen in de OESO, EU en VN? Zo nee, waarom niet?


1) NRC, 19 april 2019; https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/19/ing-en-milieuorganisaties-bepleiten-klimaatrichtlijnen-voor-financiele-sector-a3957541


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl