Tweedemonitor / Kamervraag / De miljoenen waardedaling van huizen door windparkenDe miljoenen waardedaling van huizen door windparken

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08231

2019Z08231

Vragen van het lid Beckerman (SP), Moorlag (PvdA) en Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de miljoenen waardedaling van huizen door windparken (ingezonden 19 april 2019)

1

Kent u de uitzending van Argos van 13 april 2019 getiteld “De strijd om windpark N33”? 1) Wat is hierop uw reactie?

2

Erkent u de waardedaling van woningen rondom het Groningse windpark, zoals besproken in de uitzending? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre worden inwoners hiervoor gecompenseerd?

3

Bent u bereid een nieuw, onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de waardedaling van woningen rondom windparken? Deelt u de opvatting zoals geuit in de uitzending dat het zowel voor omwonenden van het windpark als voor de overheid effectiever en doelmatiger is om collectief, deskundig en onafhankelijk onderzoek te doen, in plaats van dat iedere eigenaar van een woning separaat een verzoek tot de vaststelling van planschade moet indienen en de gemeente ieder verzoek separaat moet beoordelen?

4

Wat zijn de afstanden van turbines tot woningen waar projectontwikkelaars zich wettelijk aan moeten houden? Wat is er geregeld voor inwoners die nabij een windmolen wonen?

5

Deelt u de mening dat het lastig is voor omwonenden om hun recht te halen? Kunt u uw antwoord toelichten?

6

Wat is uw reactie op opmerkingen in de uitzending over de Rijkscoördinatieregeling die het voor omwonenden erg ingewikkeld maakt om inspraak te hebben en bezwaar te maken? Herkent u het beeld dat uit de uitzending komt naar voren dat mensen in de praktijk geen invloed hebben? Zo ja, bent u bereid hier iets aan te doen?

7

Wat is uw reactie op de uitlatingen van de ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat het gebrek aan draagvlak bewijst dat de Rijkscoördinatieregeling nodig is?

8

Hoe ziet u dit in verband met de energietransitie in het geheel? Maakt u de afweging tussen waar het doel van de transitie voorop staat en waar winst voorop staat? Kunt u dat toelichten?

9

Wat is uw oordeel over hetgeen in de uitzending aangekaart wordt dat in overgrote mate voordelen en winsten aan ontwikkelaars en grondeigenaren toevallen, afgezet tegen het gegeven dat omwonenden geen voordeel aan de ontwikkeling van een windpark kunnen ontlenen en louter kampen met nadelen en verlies aan waarde van woningen?

10

Hoe gaat u in de toekomst weerstand bij omwonenden tegen windmolens wegnemen?

11

In hoeverre bent u van oordeel dat de werking van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) moet worden geëvalueerd en aangepast, gelet op het gegeven dat vooral windparken die worden gerealiseerd onder de werkingssfeer van de RCR op veel weerstand en verzet stuiten? Bent u bereid om de RCR onafhankelijk en op deskundige wijze te laten evalueren en aan te passen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

12

In hoeverre worden in het ontwerp Klimaatakkoord eisen gesteld aan participatie en compensatie van de omgeving van windparken?

13

In hoeverre bent u bereid inwoners van Nederland die bij een windpark in de buurt wonen tegemoet te komen door ze mede-eigenaar te laten zijn van dat windpark en ze zodoende mee te laten delen in de winsten?

14

Op welke wijze en op welke termijn gaat u dat effectueren in het licht van het ontwerp klimaatakkoord waarin is opgenomen dat in projecten voor tenminste 50 % moet kunnen worden geparticipeerd door inwoners en bij voorkeur omwonenden?

15

Wat vindt u van de geheimhoudingsclausule die grote energiebedrijven opleggen bij degenen die hun land verkopen?

16

Bent u ook van mening dat transparantie bijdraagt aan het beter berekenen van de subsidie door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en aan draagvlak voor de energietransitie? Zo ja, hoe gaat u daarvoor zorgen?

  1. https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2019/De-strijd-om-de-wind.html


Gerelateerd

De miljoenen waardedaling van huizen door windparken

De compensatieregeling voor omwonenden van de windparken N33 en Oostermoer

Het bericht ‘Miljoenen aan EU-steun voor Marokko hebben weinig effect’

Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

Het verpatsen van sociale huurhuizen aan buitenlandse beleggers

Het bericht dat bewoners in het aardbevingsgebied problemen ondervinden met hun hypotheek

Het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl