Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Kleine visser zit klem’Het bericht ‘Kleine visser zit klem’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08103

2019Z08103


Vragen van de leden Weverling, Remco Dijkstra en Yesilgöz-Zegerius (allen VVD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Kleine visser zit klem’(ingezonden 18 april 2019)

1

Kent u het bericht ‘Kleine visser zit klem’? 1)

2

Deelt u de mening dat bij de aanleg van windmolenparken rekening gehouden moet worden met de belangen van verschillende gebruikers van de Noordzee, waaronder vissers? Zo nee, waarom niet?

3

Kunt een verslag van het gesprek dat kleine kustvissers en binnenvissers met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben gehad aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u aangeven wanneer windparken worden opengesteld voor kleinere vissers (met boten tot 24 meter), conform de motie-Geurts/Weverling over de doorvaart van visserijschepen? 2)

5

Klopt het dat vissers forse boetes riskeren indien ze een windmolen te dicht naderen? Zo ja, wat is de specifieke reden dat hiervoor boetes kunnen worden opgelegd, hoe hoog zijn deze boetes en wie beslist of deze boetes worden opgelegd?

6

Kunt u een toelichting geven op de werkzaamheden van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving in de afgelopen tijd? Zo nee, waarom niet?

7

Herkent u het beeld dat het proces rondom het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor de Noordzee te lang duurt, zoals in het artikel wordt gesuggereerd? Zo nee, waarom niet?

8

Op welke manieren wordt rekening gehouden met de verschillende functies van de Noordzee bij de totstandkoming van nieuw beleid en kunt u aangeven hoe de verschillende belangengroepen (waaronder vissers) bij de totstandkoming van dit beleid betrokken worden? Zo nee, waarom niet?

9

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie-Weverling c.s., waarin wordt gevraagd om met de kottersector een toekomstperspectief uit te werken voor visserij op de Noordzee? 3)


1) De Telegraaf, 10 april 2019, pagina 6

2) Kamerstuk 29 664, nr. 179

3) Kamerstuk 32 201, nr. 108


Gerelateerd

Het bericht ‘Kleine visser zit klem’

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Het verdwijnen van kleine woningcorporaties

De nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR)

Het bericht dat een nertsenfokker al jaren vossen in kleine, kale en smerige draadgazen kooien houdt

Het bericht dat de staatssecretaris meer openheid wil bij Defensie.

Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland

De dreigende claim tegen de Nederlandse staat van de energiereuzen Uniper en RWE, mogelijk op basis van de ISDS-clausule in het Energy Charter Treaty

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl