Tweedemonitor / Kamervraag / De massale kap van Nederlandse bossenDe massale kap van Nederlandse bossen

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z08100

2019Z08100


Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken en Klimaat over de massale kap van Nederlandse bossen (ingezonden 18 april 2019)

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Leve de natuur, weg met het bos’? 1)

Vraag 2

Kunt u een overzicht geven van alle bossen die nu op de lijst staan om gekapt te worden? Zo ja, kunt u daarbij aangeven hoeveel hectare per bos dit betreft, wanneer ieder bos op de planning staat om gekapt te worden en hoeveel ton hout de kap zal opleveren?

Vraag 3

Bent u bekend met het rapport van de Universiteit Wageningen uit 2017 waarin berekend is dat Nederland procentueel sneller ontbost dan de Braziliaanse Amazone? 2)

Vraag 4

Deelt u de mening dat het behoud van ons bos wenselijk is? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om de kap te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoeveel hectare bos sinds 2013 tot en met 2018 exact is gekapt en hoeveel ton hout dit betreft?

Vraag 6

Kunt u aangeven wat er is gebeurd met het gekapte hout?

Vraag 7

Hoeveel procent van het gekapte hout is als biomassa opgestookt in elektriciteitscentrales?

Vraag 8

In hoeverre klopt de berichtgeving dat de massale boskap plaatsvindt ter bevordering van de biodiversiteit in het kader van Natura-2000?

Vraag 9

In hoeverre wordt het Nederlandse bos gekapt met het oog op houtwinning voor het stoken van biomassa?

Vraag 10

Bent u bekend met het bericht “De gemeente Diemen wil geen grote ‘duurzame’ biomassacentrale, toch komt-ie er”? 3)

Vraag 11

Klopt het dat u een bedrag van 8 miljard euro ter beschikking stelt als subsidie voor biomassa? Zo nee, hoeveel dan?

Vraag 12

Bent u bekend met het rapport 'Visiedocument biobrandstof en hout als energiebronnen’ van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) waarin zij uiteenzetten hoe het verstoken van hout als biomassa in elektriciteitscentrales meer CO2-uitstoot oplevert dan kolencentrales (en veel meer dan gascentrales) en waarin zij de regering oproepen onmiddellijk het gebruik van biobrandstoffen naar een nulpunt af te bouwen? 4)

Vraag 13

Wat is uw visie op de conclusies van het KNAW?

Vraag 14

Waarom heeft u tot nu toe geen gehoor gegeven aan de oproep van het KNAW om te stoppen met het verstoken van biomassa?

Vraag 15

Bent u bekend met het bericht “RIVM waarschuwt voor biomassa: 'Het kan de gezondheid schaden'”? 5)

Vraag 16

Hoe beziet u de waarschuwing van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het verstoken van houtige biomassa bijdraagt aan een grotere hoeveelheid fijnstof in de lucht en een verslechterde luchtkwaliteit?

Vraag 17

Deelt u de zorg dat doorgaan met het verstoken van biomassa ernstige gevolgen zal hebben voor de Nederlandse luchtkwaliteit? Zo ja, waarom heeft u tot nu toe nog geen gehoor gegeven aan de waarschuwing van het RIVM? Zo nee, waarom niet?

Vraag 18

Bent u voornemens door te gaan met het gevoerde beleid ten aanzien van het verstoken biomassa als energiebron? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om het gebruik van biobrandstoffen als energiebron af te bouwen?

Vraag 19

Bent u van plan door te gaan met het verlenen van subsidies voor het verstoken van biomassa? Zo ja, waarom? Zo nee, wanneer zal dit tot een einde komen?

1) NOS, 8 maart 2019, https://nos.nl/nieuwsuur/video/2275107-leve-de-natuur-weg-met-het-bos.html

2) WUR, 27 oktober 2017, https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nederland-groeit-dicht-als-we-niet-oppassen.htm

3) Trouw, 15 april 2019, https://www.trouw.nl/groen/de-gemeente-diemen-wil-geen-grote-duurzame-biomassacentrale-toch-komt-ie-er~a162a172/

4) KNAW, 2015, https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocument-biobrandstof

5) Trouw, 9 mei 2018, https://www.trouw.nl/groen/rivm-waarschuwt-voor-biomassa-het-kan-de-gezondheid-schaden-~a3dde011/

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Kooten-Arissen en Wassenberg (beiden PvdD), ingezonden 19 maart 2019 (vraagnummer 2019Z05381)


Gerelateerd

De massale kap van Nederlandse bossen

Het bericht ‘Staatsbosbeheer wil duidelijker bosbeleid van minister’

De onthulling dat de overheid vastlegging van stikstof door bodemleven, de grootste stikstofbron, buiten het stikstofbeleid houdt.

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Camping kreeg duizenden UWV-brieven voor onbekende Polen: ‘Dit is gewoon uitkeringsfraude’ en 'Massale uitkeringsfraude op camping'

Het bericht 'Massale muizen- en rattenplaag op komst in Nederland'

Het ‘per ongeluk’ kappen van een beschermd bos en het kappen van bomen in het broedseizoen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl