Tweedemonitor / Kamervraag / De huurcommissieDe huurcommissie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z07486

2019Z07486

ingezonden (11 april, 2019)

Vragen van de leden Smeulders (GroenLinks), Nijboer (PvdA) en Ronnes (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de huurcommissie

 1. Herinnert u zich uw antwoorden op de eerder gestelde Kamervragen over de Huurcommissie? 1)
 2. Hoeveel extra budget heeft u aan de Huurcommissie beschikbaar gesteld om de achterstanden in te lopen en hoe wordt dit budget ingezet? Is dit budget structureel of incidenteel ter beschikking gesteld?
 3. Kunt u nader ingaan op de doorlooptijden en daarbij een overzicht geven van de doorlooptijden per soort geschil?
 4. Wat zijn de oorzaken van het feit dat geschillen complexer worden?
 5. Is er een relatie te leggen tussen aantallen klachten en de verschillende woningmarktregio’s? Zo ja, kunt u een overzicht geven van het aantal klachten per woningmarktregio?
 6. Welke mogelijkheden zijn er om te voorkomen dat een van beide procespartijen niet goed meewerkt aan de behandeling van een geschil doordat bijvoorbeeld gegevens te laat worden aangeleverd of bij het plannen van een bezoek aan een woning?
 7. Kan de Huurcommissie besluiten om een geschil alsnog snel af te doen als bijvoorbeeld de verhuurder de behandeling zonder goede reden vertraagt? Zo ja, hoe vaak gebeurt dit? Zo nee, waarom niet?
 8. Hoeveel fte is de capaciteit van de Huurcommissie nu? Hoeveel zittingsvoorzitters en hoeveel zittingsleden heeft de Huurcommissie nu?
 9. Hoeveel fte was de capaciteit vóór de reorganisatie? Hoeveel zittingsvoorzitters en hoeveel zittingsleden had de Huurcommissie vóór de reorganisatie?
 10. Deelt u de mening dat het onvoldoende lijkt om in 2019 7.500 geschillen af te handelen, terwijl 2018 10.000 geschillen zijn voorgelegd? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
 11. Op welke termijn verwacht u dat de achterstand van het afhandelen van geschillen is weggewerkt? Waar baseert u deze verwachting op?
 12. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het algemeen overleg Woningcorporaties?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018-2019, nr. 2181


Gerelateerd

Het bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet elke huurder ermee naar de huurcommissie kan

Het bericht ‘Huurcommissie kan stroom aan klachten niet aan’

De huurcommissie

De Huurcommissie

Problemen bij de Huurcommissie

Huurverhogingen in aardbevingsgebied

Gratis zonnepanelen voor huurders

Het niet handhaven van het woningwaarderingsstelsel

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl