Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Europa pakt Oekraïense kippenvleesexport aan’Het bericht ‘Europa pakt Oekraïense kippenvleesexport aan’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06868

2019Z06868

Vragen van de leden Lodders en Van Haga (beiden VVD) aan der ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Europa pakt Oekraïense kippenvleesexport aan’(ingezonden 5 april 2019)

1

Bent u bekend met het bericht ‘Europa pakt Oekraïense kippenvleesexport aan’? 1)

2

Kunt u aangeven hoe een verdrievoudiging (van 20.000 ton naar 70.000 ton) van het quotum kippenvlees in verhouding staat tot het wegvallen van de invoerheffing op kippenborsten waar vleugel en vel nog aanzitten?

3

Kunt u een uitgebreide toelichting geven of en hoe dit besluit in lijn ligt met het standpunt van het kabinet om spoedig een oplossing te vinden voor overmatige export van kippenvlees?

4

Klopt het dat, ook al komt de wetgevingsperiode (legislatuur) van het huidige Europese Parlement tot een eind, de Raad en het Europees Parlement in moeten stemmen met een amendement op het associatieverdrag? Zo ja, deelt u de mening dat een voorlopige toepassing van dit amendement (dus daarmee vooruitlopen op de uitkomst van de triloog) op het associatieverdrag dus ook niet zou moeten plaatsvinden zonder instemming van het Europees Parlement en de Raad? Zo nee, waarom niet?

5

Deelt u de zorg dat met het vooruitlopen op de uitkomst van de stemming over het amendement op het associatieverdrag een onzekere periode aanbreekt tot het aantreden van een nieuw Europees Parlement? Zijn er door u mogelijkheden onderzocht om sneller tot een definitieve oplossing te komen over de aanpak van overmatige export van kippenvlees? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke oplossingen zijn gepasseerd?

6

Deelt u de zorgen over de mate en snelheid waarmee kippenvlees dat tegen lagere standaarden wordt geproduceerd, de Europese markt verovert en is hier sprake van marktverstoring? Zo ja, wat bent u bereid hier, al dan niet met gelijkgestemde landen binnen de EU, aan te doen?

7

Kunt u aangeven welke stappen Oekraïne reeds heeft genomen om zoals afgesproken binnen het associatieverdrag te komen tot vergelijkbare standaarden? Zo ja, hoe wordt hier op toegezien? Bent u bereid als deze ontwikkelingen achter blijven om met eventueel gelijk gestemde landen binnen de EU aan te dringen op versnelling? Zo nee, waarom niet?

8

Bent u bereid in de Raad tegen het amendement te pleiten? Zo nee, waarom niet?

9

Kunt u deze vragen een voor een, en gezien de problematiek, zo snel mogelijk beantwoorden?

1) https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/19/europa-pakt-oekraiense-kippenvleesexport-aan

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Stoffer en Bisschop (beiden SGP) ingezonden op 2 april 2019 (vraagnummer 2019Z06458).


Gerelateerd

Het bericht ‘Europa pakt Oekraïense kippenvleesexport aan’

Misstanden bij het Haga Lyceum

«Regelwoede pakt funest uit voor medisch onderzoek «en is slecht voor de patiënt»»

Het bericht ‘Islamitische Haga Lyceum van plan meer omstreden predikers uit te nodigen’

Het bericht ‘DSW wil fusie Reinier de Graaf en Haga terugdraaien’

Het bericht ‘Banken dreigen rekening Haga Lyceum te blokkeren’

Het bericht waaruit blijkt dat Nederland de wettelijke verplichting om te stoppen met overbevissing uiterlijk in 2020 bij lange na niet gaat halen

Nieuwe onthullingen rond het Haga Lyceum

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl