Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête’Het bericht ‘Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z06129

2019Z06129

Vragen van het lid Tielen (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête’ (ingezonden 28 maart 2019)

1

Bent u bekend met het bericht 'Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête' van Scienceguide op 26 maart 2019? 1)

2

Deelt u de mening dat de Nationale Studenten Enquête (NSE) een belangrijk instrument is om opleidingen te vergelijken en daarmee houvast biedt voor aankomende studenten bij het maken van een weloverwogen studiekeuze? Zo nee, waarom niet?

3

Deelt u de mening dat de NSE instellingen in staat stelt om de kwaliteit van hun opleidingen inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren? Zo nee, waarom niet?

4

Kunt u de door Vereniging Hogescholen (VH) aangedragen problemen als gevolg van gewijzigde privacyregels nader toelichten? Ziet u mogelijkheden deze eventuele problemen op te lossen en daarmee te voorkomen dat de hogescholen stoppen met de NSE? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat? Zo nee, waarom niet?

5

Op welke wijze kunt u ervoor zorgen dat de kwaliteit van gegevens zodanig geborgd wordt dat onderwijsinstellingen deze kunnen gebruiken om de kwaliteit van hun opleidingen te verbeteren?

6

Hoe kwalificeert u de opmerking van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) dat de universiteiten wel voldoende waardevolle informatie uit de enquête kunnen halen om de enquête ook dit jaar als waardevol te beschouwen en te gebruiken?

7

Bent u op de hoogte van andere factoren die ertoe hebben geleid dat de Vereniging Hogescholen deze rigoureuze beslissing heeft genomen? Hoe kwalificeert u de door de Vereniging Hogescholen gegeven redenen om dit jaar te stoppen met de NSE?

8

Welke gevolgen heeft het besluit van de Vereniging Hogescholen voor studievoorlichting via onder andere de Keuzegids Hogescholen en Elseviers ‘Beste Studies’?

9

Bent u bereid om hoger onderwijsinstellingen wettelijk te verplichten om mee te doen aan een onafhankelijke en anoniem in te vullen nationale studentenenquête? Zo ja, op welke termijn kunt u ervoor zorgen dat deze verplichting van kracht wordt? Zo nee, welke andere instrumenten bent u bereid in te zetten om te zorgen dat onderzoek onder studenten onderdeel blijft van het overzicht over de kwaliteit en kwaliteitsverschillen tussen opleidingen?

1) https://www.scienceguide.nl/2019/03/hogescholen-stoppen-met-nationale-studentenenquete/


Gerelateerd

Het bericht ‘Hogescholen stoppen met nationale studentenenquête’

De berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

Het stopzetten van de service van Octrooicentrum Nederland om oriënterende octrooiliteratuuronderzoeken uit te voeren voor de Nederlandse universiteiten en hogescholen

De antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is

Het bericht dat hogeschool Saxion in verweer komt tegen de nieuwe financieringsplannen voor het hoger onderwijs

Het bericht ‘Reporter Radio kritisch over rookstophulp’

Het bericht ‘Duitsers willen nieuwe universiteit op grens met Nederland’

De verantwoording over het profileringsfonds door hogescholen en universiteiten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl