Tweedemonitor / Kamervraag / De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituatiesDe toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z05746

2019Z05746

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties (ingezonden 25 maart 2019)

1

Herinnert u zich de in 2016 aangenomen resolutie van het Europees Parlement over gebarentaal en tolken gebarentaal? 1) 2)

2

Welke stappen zijn ondernomen naar aanleiding van het aannemen van deze resolutie, met name kijkend naar artikel 17 van de resolutie?

3

Herinnert u zich het, in 2007 getekende en in 2016 geratificeerde, VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap? 3)

4

Welke stappen zijn ondernomen naar aanleiding van de ratificatie van het VN-verdrag kijkend naar de toegankelijkheid van informatie voor mensen met een auditieve beperking, conform artikel 11 van het verdrag?

5

Herinnert u zich het in 2017 verschenen onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) getiteld ‘Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties’? 4)

6

Welke lessen trekt u uit dit onderzoek?

7

Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de conclusie van het onderzoek dat “de veiligheid van kwetsbare groepen in het kader van alarmeren en informeren bij (dreigende) calamiteiten, rampen en crises kan worden vergroot door aanpassingen en/of uitbreidingen van bestaande communicatiekanalen, [bijvoorbeeld] door het aanbieden van waarschuwingen en informatie in verschillende talen en modaliteiten”?

8

Gezien de bovenstaande onderzoeken, verdragen en resoluties, bent u van mening dat de informatievoorziening tijdens een crisissituatie, zoals in Utrecht vorige week, voldoende toegankelijk is? Zo ja, hoe reageert u dan op de kritiek vanuit cliëntenorganisaties over de toegankelijkheid van informatie tijdens crisissituaties? 5) Zo nee, welke concrete stappen gaat u de komende tijd zetten om dit te verbeteren en bent u bereid de Kamer hierover te informeren?


1) Zie ook eerdere schriftelijke vragen 2019Z05554

2) 2016/2952(RSP)

3) https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Citeertitel

4) https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2736-kwetsbare-groepen-bij-crisiscommunicatie.aspx

5) https://iederin.nl/nieuws/18468/crisiscommunicatie-blijft-gissen-voor-doven-en-slechthorenden/

Indiener

Vera Bergkamp (D66)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


descriptionAccess ( 8154 )

Publicatiedatum
25 Maart 2019Gerelateerd

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

De toegankelijkheid van overheidsinformatie voor mensen met een auditieve beperking ook in crisissituaties

Het manifest van Ieder(in) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) over de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De ‘Rapportage aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap, inzake de eerste rapportage van Nederland’

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl