Tweedemonitor / Kamervraag / De aanklacht tegen de EU vanwege de negatieve klimaatimpact van houtstookDe aanklacht tegen de EU vanwege de negatieve klimaatimpact van houtstook

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z04454

Vragen van de leden Wassenberg en Van Raan (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de aanklacht tegen de EU vanwege de negatieve klimaatimpact van houtstook (ingezonden 7 maart 2019).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de aanklacht tegen de Europese Unie, die stelt dat het EU-energiebeleid gebaseerd is op de «onjuiste en roekeloze» aanname dat houtstook een CO2-neutrale vorm van energieproductie is?1

Vraag 2

Deelt u het standpunt van de aanklagers dat houtstook onterecht wordt aangemerkt als CO2-neutraal, omdat de CO2-uitstoot in werkelijkheid groter is dan die van opwekking van energie uit kolen? Bent u het met de aanklagers een dat de overstap van fossiele energiebronnen op houtstook een negatieve impact op het klimaat heeft? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u het standpunt van de aanklagers dat (energie)bedrijven die overstappen op houtstook onterecht aanspraak kunnen maken op klimaatsubsidies en onterecht onder klimaatbelastingen uitkomen? Deelt u het standpunt van de aanklagers dat het subsidiëren van houtstook bijdraagt aan meer in plaats van minder CO2-uitstoot? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u het standpunt van de aanklagers dat houtstook niet alleen schadelijk is voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid en de leefomgeving? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Wat vindt u ervan dat wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor de schadelijke gevolgen van houtstook? Trekt u zich wat aan van deze boodschap? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat niet langer te rechtvaardigen is dat elke sector aan de klimaattafel inzet op grootschalig gebruik van biomassa? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat in Nederland de subsidie op houtstook zo snel mogelijk gestopt moet worden? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

«EU Sued for Climate Impacts of Burning Wood for Energy», http://eubiomasscase.org/the-case/


Gerelateerd

De aanklacht tegen de EU vanwege de negatieve klimaatimpact van houtstook

Houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewater

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De milieuschade van houtstook die vele malen hoger is dan de milieuschade door aardgas of stookolie

Het terugdringen van de klimaatimpact van de financiële sector

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De arresten van het Hof van Justitie

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl