Tweedemonitor / Kamervraag / De krimpende bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in IsraëlDe krimpende bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03986

2019Z03986

Vragen van de leden Van den Hul en Ploumen (beiden PvdA), Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Sjoerdsma (D66) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de krimpende bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël (ingezonden 1 maart 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van de brief die zeven VN-mensenrechtenrapporteurs aan de Israëlische premier Netanyahu hebben verzonden, nadat de VN-Ambassadeur van Israël de directeur van mensenrechtenorganisatie B’Tselem in de VN-Veiligheidsraad voor “collaborateur” had uitgemaakt? 1)

2

Deelt u de zorgen van deze gezaghebbende groep VN-rapporteurs dat dergelijke verwensingen een sfeer van intimidatie kunnen creëren, die kan leiden tot fysiek geweld?

3

Kunt u aangeven welke maatregelen door de VN zijn genomen in vervolg op de brief van 7 november 2018 waarmee Nederland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk protest hebben aangetekend tegen de uitlatingen van de Israëlische VN-Ambassadeur en de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad hebben gevraagd herhaling te voorkomen? 2)

4

Heeft u ook bilateraal bij de Israëlische regering geprotesteerd over het optreden van de Israëlische VN-Ambassadeur? Zo ja, heeft u daarbij aangegeven dat B’Tselem al vele jaren een belangrijke partnerorganisatie voor Nederland is? Zo nee, waarom niet?

5

Heeft u kennisgenomen van het recente rapport “Fake Justice” van B’Tselem? 3) Deelt u de mening dat het legitiem is dat B’Tselem onderzoek doet naar de rol en betrokkenheid van het Israëlische Hooggerechtshof bij vernielingen van Palestijnse huizen en onteigeningen van Palestijns land op de bezette Westelijke Jordaanoever, dat geen deel uitmaakt van Israël?

Heeft u kennisgenomen van de kritiek van ngo Monitor en CIDI op het rapport “Fake Justice’, waarin deze organisaties de financiering door Nederland van B’Tselem ter discussie stellen en beweren dat Nederland de conclusies van het rapport vooraf zou hebben bepaald en B’Tselem niet onafhankelijk zou opereren? Zo ja, wat is daarop uw reactie? 4)

Bent u op de hoogte van de fototentoonstelling van Breaking the Silence 5) in het Europees Parlement en de eis van de Israëlische regering 6) dat de EU die tentoonstelling moet verhinderen? Wilt u, ook op EU-niveau, bevorderen dat Breaking the Silence, tenminste in Europa, het recht op vrije meningsuiting ongehinderd kan blijven uitoefenen?

6

Is het u bekend dat de Israëlische regering met wetgeving en druk tracht te voorkomen dat leden van Breaking the Silence op scholen in Israël voorlichting geven? 7) Hoe beoordeelt u dat?


7

Heeft u kennisgenomen van het bericht “State calls for deportation of Human Rights Watch rep.”? 8)

8

Deelt u de zorg dat van het uitzetten door Israël van de directeur van Human Rights Watch voor Israël en Palestina, Omar Shakir, een schadelijke precedentwerking uit zou gaan voor al het mensenrechtenwerk in Israël en Palestina? Zo nee, waarom niet?

Steunt u onverminderd het EU-standpunt dat de Israëlische regering het besluit om Omar Shakir uit te zetten ongedaan moet maken? 9) Welke stappen gaat u bilateraal en in EU-verband zetten om te voorkomen dat Shakir, een vooraanstaande mensenrechtenverdediger in Israël en Palestina, door Israël wordt uitgezet?

9

Deelt u de zorgen dat de bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël sinds de motie-Sjoerdsma van 9 juni 2016 10) verder onder druk zijn komen te staan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u bilateraal en in EU-verband zetten om effectiever op te komen voor de bewegingsruimte, vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en –verdedigers in Israël?


1) Brief van zeven VN-mensenrechtenrapporteurs aan de Israëlische premier Netanyahu, 20 december 2018, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24226

2) Brief van Frankrijk, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk aan de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad, 7 november 2018, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_957.pdf

3) “Fake Justice – The Responsibility Israel’s High Court Justices Bear for the Demolition of Palestinian Homes and the Dispossession of Palestinians”, februari 2019, https://www.btselem.org/sites/default/files/publications/201902_fake_justice_eng.pdf

4) “Nederland financiert aanvallen op onafhankelijke Israëlische rechtspraak”, CIDI, 11 februari 2019, https://www.cidi.nl/nog-meer-kamervragen-over-door-nederland-gefinancierd-btselem-rapport/

5) “An invitation to our photo exhibition in the EU parliament: 25 years since the Goldstein massacre”, Breaking the Silence, https://mailchi.mp/shovrimshtika/3zycvxz8jl?e=[UNIQID ]

6) https://twitter.com/zarvivtal/status/1092442814082883589

7) “ Breaking the Silence Meets School Students for First Time Since Passage of Law Seen as Targeting Its Activities ”, Haaretz, 21 oktober 2018, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-breaking-the-silence-meets-students-for-first-time-since-passage-of-law-targeting-it-1.6576558

8) “State calls for deportation of Human Rights Watch rep.”, Ynet, 15 januari 2019, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5447324,00.html

9) “Statement by the Spokesperson on events concerning the work of human rights defenders in Israel”, EEAS, 22 mei 2018, https://europa.eu/!cN78Gt

10) Kamerstuk 23432, nr. 425, 9 juni 2016.


Gerelateerd

De krimpende bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat vogels kleiner worden door klimaatverandering

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Levenslanggestraften

Een bezoek aan het noorden van Marokko

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl