Tweedemonitor / Kamervraag / De gevolgen van het faillissement van IntertoysDe gevolgen van het faillissement van Intertoys

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z03764

2019Z03764

Vragen van de leden Moorlag, Kuiken en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de ministers voor Rechtsbescherming en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gevolgen van het faillissement van Intertoys. (ingezonden 25 februari 2019)

1

Kent u het bericht “Eigenaar failliet Intertoys vooraan in rij met schuldeisers”? 1)

2

Is het waar dat de eigenaar van Intertoys vanwege pandrechten op de failliete boedel bij de afhandeling van het faillissement voorrang heeft op andere schuldeisers? Zo nee, wat is er dan niet waar?

3

Deelt u de mening dat als aandeelhouders pandrechten of andere zakelijke zekerheidsrechten op hun bedrijf hebben dat zij daardoor het normale ondernemersrisico van een eigenaar op schuldeisers afschuiven? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

4

Deelt u de mening dat doordat eigenaren tevens zakelijke rechten op hun eigendom hebben andere schuldeisers waaronder de fiscus en dus de belastingbetaler, het UWV of het personeel bij faillissement gedupeerd kunnen worden?

5

Acht u het wenselijk om de faillissementswetgeving op dit punt aan te passen of anderszins maatregelen te nemen, zodat eigenaren die zakelijke rechten op hun eigendom uitoefenen in geval van faillissement een gelijkaardige positie als die van andere schuldeisers moet krijgen of tenminste niet voor de preferente schuldeisers zou moeten komen? Zo ja, hoe gaat u de wetgeving hierop aanpassen? Zo nee, waarom niet?

6

Kunt u eraan bijdragen dat de genoemde eigenaar annex schuldeiser alsmede de curator het belang van het personeel niet uit het oog verliest? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Wilt u met Alteri in gesprek gaan? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u bereid inspanningen te leveren en maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de 3200 werknemers, of tenminste een groot deel daarvan, van werk naar werk worden begeleid en het UWV te vragen daarvoor menskracht en middelen te verstrekken?

1) https://fd.nl/ondernemen/1290512/eigenaar-failliet-intertoys-vooraan-in-rij-met-schuldeisers


Gerelateerd

De gevolgen van het faillissement van Intertoys

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De consumentenbescherming ingeval van faillissement van een bedrijf dat cadeaukaarten uitgeeft

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Belastingdienst en UWV verliezen miljoenen door faillissement payrollbedrijf

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De bescherming van consumenten bij een faillissement van een energieleverancier

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl