Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’Het bericht ‘Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z02363

Vragen van het lid Van der Graaf (ChristenUnie) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest» (ingezonden 7 februari 2019).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Bruggen Afsluitdijk vol met gebreken: provinsje woest»?1

Vraag 2

Deelt u de zorgen van lokale bestuurders en bewoners over de veiligheid van de bruggen in de Afsluitdijk naar aanleiding van dit onderhoudsrapport/de brief van de regering naar de Kamer van 31 januari 2019 betreft de «bediening sluizen en bruggen Afsluitdijk» (Kamerstuk 35 000 A, nr. 83)?

Vraag 3

Welke specifieke maatregelen zijn getroffen om de veiligheid bij Kornwerderzand en Den Oever in de Afsluitdijk te garanderen?

Vraag 4

Wat is de staat van onderhoud van de bruggen en sluizen in de Afsluitdijk?

Vraag 5

Zijn er nog andere onderhoudsrapporten over de staat van het sluizencomplex, inclusief de bediening van de bruggen en sluizen? Zo ja, kan de Kamer deze ontvangen?

Vraag 6

Welke impact hebben de te verwachte onderhoudskosten op de wens van de Kamer om op korte termijn een besluit te nemen over vervanging van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand (motie-Van der Graaf c.s., 35 000 A, nr. 77)?

Vraag 7

Kunnen de doorrekeningen van de versoberingsopties voor vervanging van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand uiterlijk half februari naar de Kamer komen?

Vraag 8

Wat is de staat van het onderhoud van de andere kunstwerken in Nederland?

Vraag 9

Kunt u deze vragen uiterlijk voor maandag 11 februari 2019 beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD), ingezonden 7 februari 2019 (vraagnummer 2019Z02361).


X Noot
1

Leeuwarder Courant d.d. vrijdag 1 februari 2019


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl