Het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten

2019Z01951

Vragen van de leden Sneller (D66) en Ronnes (CDA) aan de minister van Financiën over het bericht dat sommige kleine Europese landen in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten. (ingezonden 4 februari 2019)

1

Bent u bekend met het bericht 'Europese ministaatjes in trek zijn voor licenties van nieuwe betaaldiensten'? 1)

2
Herinnert u zich de zorgen die al tijdens het rondetafelgesprek over de herziene richtlijn betaaldiensten (15 november 2017) geuit werden over de capaciteit en kwaliteit van toezichthouders in kleinere lidstaten? Is uw beeld dat dit in de tussentijd verbeterd is? 2)

3
Bent u bekend met het artikel ‘Malta and Cyprus face growing pressure over money-laundering’ en het rapport van de Europese Commissie over speciale burgerschap programma’s voor investeerders? 3) Wat vindt u van de conclusie van de Europese Commissie dat de paspoortprogramma’s van Malta en Cyprus voor grote investeerders een risico vormen voor de gehele Europese Unie, bijvoorbeeld op het gebied van witwassen?

4
Bent u van mening dat het toezicht van sommige kleine lidstaten adequaat is ingericht?

5
Deelt u de mening dat toezicht op deze bedrijven in het kader van de herziene betaaldienstenrichtlijn (PSD2) effectiever is wanneer dit op Europees niveau, bijvoorbeeld via ESMA, wordt ingericht?

6
Welke stappen gaat u nemen om adequaat toezicht in de gehele Europese Unie te borgen?

1) FD, 1 februari 2019

2) https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/herziene-richtlijn-betaaldiensten-psd2

3) The Economist, 24 januari 2019; Europese Commissie, 23 januari 2019

Indiener(s)
Tweedemonitor