Tweedemonitor / Kamervraag / Luchtvervuiling en overlast door Tata SteelLuchtvervuiling en overlast door Tata Steel

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00766

2019Z00766

Vragen van het lid Kröger (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over luchtvervuiling en overlast door Tata Steel. (ingezonden 18 januari 2019)

1

Bent u bekend met de berichten 'In gevecht met een ‘ontembaar monster’' 1) en 'Provincie: Harsco had twee jaar geen vergunning voor verwerken restproduct Tata Steel'? 2)

2

Kent u de klachten van omwonenden van Tata Steel en Harsco over stofregens en luchtvervuiling?

3

Heeft u zicht op de wijze waarop de provincie Noord-Holland vergunningen uitgeeft die deze vervuiling van de omgeving mogelijk maken?

4

Klopt het dat Harsco jarenlang zonder vergunning een werkwijze heeft toegepast die tot extra overlast heeft geleid?

5

Klopt het dat de vergunning achteraf is verleend en dat daarmee de toename van de overlast is gelegaliseerd in plaats van bestreden?

6

Heeft u zicht op de wijze waarop de provincie de voorwaarden voor de vergunning handhaaft? Is dit in overeenstemming met de regels hiervoor? Is dit afdoende gezien de omvang van de overlast en de klachten?

7

Als de verantwoordelijk gedeputeerde in de Volkskrant zegt dat Harsco de stofproducerende werkwijze zonder medeweten van de provincie jaren eerder had ingevoerd, is er dan sprake van voldoende toezicht?

8

Bent u ervan op de hoogte dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in beroep is gegaan tegen de besluiten van de provincie ten aanzien van de tekortschietende maatregelen tegen NOx-emissies? Hoe beoordeelt u de leuze van de provincie om deze maatregelen niet te treffen?

9

Hoe wordt gecontroleerd of de provincie haar controlerende taak voldoende (effectief) uitvoert?

10

Heeft de ILT voldoende middelen om haar rol hierin waar te nemen?


11

Wat zijn de gezondheidsgevolgen voor omwonenden van de uitstoot van stof en andere vervuilende stoffen? Hoeveel mensen ondervinden naar verwachting schadelijke gezondheidseffecten van de emissies van Tata Steel en Harsco?

12

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het algemeen overleg Externe Veiligheid op woensdag 23 januari 2019?

1) Volkskrant, Wijk aan Zee vs. Tata Steel: in gevecht met een ‘ontembaar monster’, 12 januari 2019 ( https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/wijk-aan-zee-vs-tata-steel-in-gevecht-met-een-ontembaar-monster-~b1dcee1d/)

2) Volkskrant, 14 januari 2019, Provincie: Harsco had twee jaar geen vergunning voor verwerken restproduct Tata Steel ( https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/provincie-harsco-had-twee-jaar-geen-vergunning-voor-verwerken-restproduct-tata-steel~b4de951b/ )


Gerelateerd

Het bericht dat Tata Steel onveilig omgaat met gevaarlijke stoffen en inspecteurs probeert te omzeilen

De berichten ’Deze omstreden afvalberg mag van de provincie blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen' en 'Gedeputeerde Tekin geeft verkeerde informatie over afvalberg Tata Steel'

Luchtvervuiling en overlast door Tata Steel

Overheidssteun aan Tata Steel

Het bericht dat een klimaatscepticus meer dan een miljoen gulden ontving van o.a. Nederlandse bedrijven met als expliciet doel om twijfel te zaaien over klimaatverandering en de rol van de mens daarin

Het bericht dat de Europese staalfusie Tata Steel en Thyssen-Krupp niet doorgaat

De reactie op het verzoek van het lid Van der Lee inzake aanwijzingen dat staalfabriek Tata Steel meer CO2 uitstoot dan wordt opgegeven (Kamerstuk 32813, nr. 397)

Het verband tussen luchtvervuiling en het infectierisico van COVID-19

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl