Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Bestuurder reformatorische school tekende Nashville-verklaring’Het bericht ‘Bestuurder reformatorische school tekende Nashville-verklaring’

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z00764

2019Z00764

Vragen van de leden Van Meenen, Bergkamp (beiden D66) en Van den Hul (PvdA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht ‘Bestuurder reformatorische school tekende Nashville-verklaring’(ingezonden 18 januari 2019)

1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Bestuurder reformatorische school tekende Nashville-verklaring’? 1)

2

Wat vindt u ervan dat een onderwijsbestuurder met de naam van de scholengemeenschap de Nashville-verklaring ondertekent?

3

Deelt u de mening dat de opvattingen die worden uitgedragen in de Nashvilleverklaring als geheel in strijd zijn met de Nederlandse democratische rechtsstaat en dat deze opvattingen niet aan de basis mogen liggen van een bekostigde Nederlandse onderwijsinstelling?

4

Geldt de bepaling, die in de wet bescherming namen en graden hoger onderwijs een wettelijke verplichting geeft tot het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef waardoor vertegenwoordigers van instellingen zich moeten onthouden van discriminatoire gedragingen en uitlatingen, ook voor onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs?

5

Hoe verhoudt deze uitspraak zich tot het wettelijk verplichte maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en welke consequenties kunt u nemen naar aanleiding van deze wettelijke verplichting?

6

Bent u bereid deze uitspraken voor te leggen aan de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef?

7

Bent u bereid in gesprek te treden met het Driestar College over de functie die de onderwijsinstelling speelt in de Nederlandse samenleving en welke plichten de school heeft op het gebied van sociale veiligheid?

1) Coc.nl, 10 januari 2019


Gerelateerd

Het bericht ‘Bestuurder reformatorische school tekende Nashville-verklaring’

De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring

Het bericht ‘Tal van reformatorische scholen hanteren afwijzende verklaringen over LHBTI’s’.

Het bericht dat een docent op een reformatorische school mag worden ontslagen om een theaterstuk

Onderzoek waaruit blijkt dat nog altijd één op de vijf reformatorische scholen het homohuwelijk moreel onacceptabel vindt

Het onder verscherpt toezicht plaatsen van Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim

Het bericht dat jongeren met een beperking te vroeg van school worden gestuurd

Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over scholen die hun eigen regels voor aantallen toetsen op één dag aan hun laars lappen

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl