Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Von Martels over natuurbeheer en klimaatbeleidAntwoord op vragen van het lid Von Martels over natuurbeheer en klimaatbeleid

Keywords:
Zaaknummer: 2019D52288

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Von Martels (CDA) over natuurbeheer en klimaatbeleid (ingezonden 31 oktober 2019, kenmerk 2019Z20832).

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


2019Z20832

1

Bent u bekend met het bericht ‘Grootste ingreep ooit moet Terschellinger duinen weer laten stuiven’? [1]

Antwoord

Ja.

2

Kunt u aangeven welke habitat of soort beschermd wordt met het afgraven van de duinen?

Antwoord

De beschreven ingrepen maken deel uit van een pakket maatregelen om de invloed van stikstof op de duinnatuur te beperken. Dit pakket was onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De gekozen locaties zijn tot stand gekomen door een gebiedsanalyse waarbij eilanders, ecologen en beheerder (Staatsbosbeheer) betrokken waren, onder regie van de provincie Fryslân. Er is volgens Staatsbosbeheer veel draagvlak voor op het eiland.

De maatregel bestaat uit het pleksgewijs verwijderen van de voedselrijke bovenlaag en/of een dichte begroeiing van helm (ammophila arenaria) (de duinen worden dus niet afgegraven, de natuurlijke morfologie blijft in stand). Het effect van de maatregel is dat de duinen ter plekke weer gaan stuiven. Dit verstuivingsproces was tot stilstand gekomen door de aanplant van helm (in het verleden) en de toegenomen voedselrijkdom van de bodem. Het herstel van de natuurlijke dynamiek draagt bij aan de kwaliteit van de witte duinen (H2120) en zorgt er door het inwaaien van relatief kalkrijk zand voor dat de verzuring in de achterliggende duingraslanden (H2130) vermindert. Daar profiteren ook o.a. de beschermde vogelsoorten tapuit en velduil van.

3

Kunt u onderbouwen in hoeverre het weghalen van het helmgras soorten als parelmoervlinder, tapuiten en konijnen zal aantrekken en kunt u aangeven wat er nog groeit zonder het helmgras?

Antwoord

Het nut van het weer op gang brengen van de verstuiving van de duinen voor met name de duingraslanden is in zijn algemeenheid beschreven in het rapport 'Herstelstrategieën stikstofgevoelige habitats' [2] en gespecificeerd in de PAS-gebiedsanalyse voor Terschelling [3]. De genoemde soorten maken daar gebruik van. Ze nemen af als de vegetatie dichter en minder bloemrijk wordt. Ze kunnen weer herstellen als de vegetatie opener wordt en de bodem minder zuur wordt. Daar waar helm wordt verwijderd (in de zeereep en in stuifkuilen) komt helm vanzelf weer terug, maar dan in een vitale vorm en in een minder dichte vegetatie.

4

Kunt u toelichten hoe in het natuurbeleid rekening wordt gehouden met klimaatbeleid, waarbij het nodig is dat er meer planten en bomen groeien die meer CO2 kunnen opnemen?

Antwoord

Het laten stuiven van duinen draagt bij aan de klimaatadaptatie van de Nederlandse kust. Doordat het zand de duinen in stuift, kan bijvoorbeeld Terschelling de zeespiegelstijging bijhouden. Zand dat verder de duinen in stuift, komt zo buiten het bereik van de zee te liggen en spoelt dus niet weg bij storm.

In het Klimaatakkoord staan ook maatregelen in relatie tot natuur [4]. Bij de maatregelen op Terschelling wordt geen bos verwijderd. Helmbegroeiing heeft geen bijzondere functie als het gaat om vastleggen van kooldioxide.

5

Bent u bereid om te bekijken hoe het beheer van bestaande natuurgebieden meer gericht kan worden op het klimaatbeleid, zodat het zoveel mogelijk bijdraagt aan het reduceren van broeikasgassen? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Vastlegging van kooldioxide in bossen is een aandachtspunt voor het natuurbeheer en is onderdeel van de bossenstrategie, zoals ik uw Kamer eerder heb geïnformeerd.

6

Kunt u toelichten in hoeverre het beheer van bestaande natuurgebieden onderdeel wordt van de Routekaart nationale biomassa?

Antwoord

De routekaart wordt opgesteld door leden van de klimaattafel landbouw en landgebruik. Naar verwachting zal de routekaart begin 2020 worden aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook biomassa uit bos en natuurterreinen worden daarin beschouwd.[1] NOS, 30 oktober 2019, ‘Grootste ingreep ooit moet Terschellinger duinen weer laten stuiven’ ( https://nos.nl/artikel/2308236-grootste-ingreep-ooit-moet-terschellinger-duinen-weer-laten-stuiven.html )

[2] https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=achtergronddocumenten#pas

[3] https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/Documenten/Pas/Vastgestelde%20gebiedsanalyses_17-3-2017/004_Duinen-Terschelling_gebiedsanalyse_15-02-17_EZ.pdf

[4] https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord

Antwoord op

Natuurbeheer en klimaatbeleid (31 Oktober 2019)
Reactietijd: 47 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Maurits von Martels (CDA)


descriptionAccess ( 12673 )

Publicatiedatum
17 December 2019Gerelateerd

Natuurbeheer en klimaatbeleid

Het bericht dat energiebedrijven met miljardenclaims klimaatbeleid tegenhouden

Het klimaatbeleid en de kosten daarvan

Het artikel ‘Klimaatsceptisch Nederland profiteert nog altijd van netwerk en geld uit fossiele industrie’

De wetenschappelijke borging van het klimaatbeleid

Het verzet van VNO-NCW tegen ambitieus klimaatbeleid

De twijfels van het bedrijfsleven over de kosten van het klimaatbeleid

Het bericht 'Stoppen met gas zorgt juist voor méér CO2'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl