Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteitAntwoord op vragen van de leden Van der Lee en Smeulders over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

Keywords:
Zaaknummer: 2019D49304

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door de leden Van der Lee en Smeulders (beiden GroenLinks) over de primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit (ingezonden 10 oktober 2019) onder nummer 2019Z19330.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat


2019Z19330

1

Bent u nog steeds van mening dat een PEF van 1,45 realistisch is?

Antwoord

Ja.

2

Bent u bekend met het feit dat in 2018 het aandeel hernieuwbare energie is uitgekomen op 7,4 procent en dat hiermee de aannamen in de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017 nog verder uit het zicht zijn? Deelt u de vaststelling dat een PEF van 1,45 niet aansluit op de werkelijkheid?

Antwoord

Ja, ik ben daarmee bekend. Het is juist dat het gerealiseerde aandeel hernieuwbare energie achterblijft bij de eerdere prognoses. Tegelijkertijd is het een realistisch perspectief dat het verwachte aandeel hernieuwbare elektriciteit - dat relevant is voor vaststelling van de PEF - alsnog snel wordt gerealiseerd. Er is sprake van een duidelijke groei van de productie van duurzame energie en het gebruik van kolen voor de elektriciteitsvoorziening neemt af. Als de PEF in 2020 niet op 1,45 uitkomt, dan zal dit naar verwachting wel gebeuren in 2021. De woningen die gebouwd worden volgens de nieuwe BENG-eisen per 2020 zullen op zijn vroegst in 2021 energie gaan gebruiken en zullen dat dan nog doen tot minstens 2050. Voor de periode vanaf 2020 sluit de PEF op basis van de voorgestelde methode daarmee beter aan op de werkelijkheid, dan een PEF die zou worden gebaseerd op vastgestelde realisatiewaarden in 2018.

3

Deelt u de mening dat bij een te lage PEF kopers van een woning worden misleid, omdat een woning een groener energielabel krijgt dan eigenlijk terecht is?

Antwoord

Nee, die mening deel ik niet. De PEF voor elektriciteit geeft aan hoeveel fossiele energie (bijvoorbeeld aardgas of kolen) er nodig is om een eenheid elektriciteit aan een gebouw te leveren. Aangezien aardgas geen optie meer is in de nieuwbouw, is er veelal sprake van elektrische opties om te verwarmen (en te koelen). De hoogte van de PEF maakt niet uit voor de verhouding tussen deze opties, bijvoorbeeld tussen warmtepompen of infraroodverwarming. Zij maken beide gebruik van elektriciteit. Een andere PEF maakt in dat geval de woning dus ook niet meer of minder “groen” en zal niet leiden tot andere maatregelen om aan de BENG-eisen te kunnen voldoen. In het geval van aansluiting van nieuwbouw op warmtenetten mag bovendien voor de verklaring Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau al rekening gehouden worden met toekomstige verbeteringen.

4

Bent u bereid de PEF aan te passen aan de nieuwe prognose in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV)?

Antwoord

Nee, dat is niet mijn voornemen. Het effect van een aanpassing van de PEF op de normstelling schat ik niet hoog in, terwijl vanuit de verplichting vanuit de Europese richtlijn EPBD [1] een herberekening van de norm en de onderliggende kostenoptimalisatiestudie wel tot aanzienlijke vertraging zal leiden in het realiseren van bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Dat past niet bij de ambities van het klimaatakkoord en de doelstelling van de EPBD. Zie verder mijn antwoord op vraag 2.

5

Welke belanghebbenden en experts staan achter een PEF van 1,45?

Antwoord

Onder meer de warmtepompenbranche vraagt al enkele jaren om herziening van de PEF in de huidige normering, omdat deze gebaseerd is op realisatiewaarden uit het verleden. De normcommissie van de NEN kon geen overeenstemming bereiken en heeft het Rijk gevraagd om een beleidsbeslissing. Omdat we woningen en utiliteitsgebouwen bouwen en verduurzamen met oog op een CO2 neutrale toekomst, in lijn met de afspraken uit het Klimaatakkoord, is de keuze gemaakt om de aanpassing van de PEF zo goed mogelijk aan te laten sluiten op die toekomstsituatie.[1] Energy Performance of Buildings Directive, richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PbEU L 153/13).

Antwoord op

De primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit (10 Oktober 2019)
Reactietijd: 53 dagen

Indiener

Eric Wiebes (VVD)

Raymond Knops (CDA)


Gericht

Tom van der Lee (GL)

Paul Smeulders (GL)


descriptionAccess ( 12403 )

Publicatiedatum
2 December 2019Gerelateerd

De primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

De primaire energiefactor (PEF) voor elektriciteit

De stijging van water en elektriciteitstarieven op Bonaire

De enorme stijging van elektriciteitstarieven op Bonaire

Het bericht dat de prijs van elektriciteit van snelladers wordt verhoogd naar 79 cent/kWH voor passanten

Het interview met MKB Nederland en Greenpeace van Radio EenVandaag van 17 april 2019

Het bericht dat de energierekening volgend jaar verder stijgt.

Stroomlevering door zonnepanelen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl