Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Maeijer en Van Aalst over 700 miljoen euro voor schaamteloze EU-propagandaAntwoord op vragen van de leden Maeijer en Van Aalst over 700 miljoen euro voor schaamteloze EU-propaganda

Keywords:
Zaaknummer: 2019D49197

Hierbij bied ik de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Maeijer en Van Aalst over 700 miljoen euro voor schaamteloze EU-propaganda. Deze vragen werden ingezonden op 11 november 2019 met kenmerk 2019Z21688.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Maeijer en Van Aalst (PVV) over 700 miljoen euro voor schaamteloze EU-propaganda.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht 'Nieuwe gratis reis door Europa voor 18-jarigen'?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Deelt u de opvatting van de Europese Commissie dat het een goed idee is om “gratis” treinkaartjes uit te delen tegen zogenaamde misinformatie over Europa en de opkomst van populisme? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het huidige DiscoverEU is een pilotprogramma dat 18-jarigen, met specifieke focus op jongeren met minder mogelijkheden, de gelegenheid moet geven te reizen door Europa. Momenteel heroverweegt de Europese Commissie de invulling van deze pilot, waarbij de Europese Commissie en het Europees parlement voorstellen dat het onderdeel wordt van het toekomstige Erasmus-programma. Voor de kabinetsappreciatie van dit voorstel, verwijs ik u graag naar het op 10 juli 2018 aan uw Kamer verzonden BNC-fiche over Erasmus (kenmerk: 2018Z13879).

Het kabinet is kritisch over DiscoverEU in de huidige vorm van het pilotprogramma. Alvorens een beoordeling plaats kan vinden over het voorstel voor de toekomst van DiscoverEU, wil het kabinet meer duidelijkheid over de leereffecten, het selectieproces, en hoe de impact van het programma gemeten wordt.

De toekomst van DiscoverEU is momenteel opgenomen als beslispunt in de zogeheten negotiation box (onderhandelingsdocument) voor het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. Daar maakt het onderdeel uit van een vernieuwingspakket, waar ook Europese Universiteiten en Excellentiecentra voor beroepsonderwijs en –opleiding onderdeel van zijn. Het Finse voorzitterschap heeft voorgesteld de discussie te heropenen over dit vernieuwingspakket. Indien lidstaten hiermee akkoord gaan, wordt dit pakket onderdeel van de onderhandelingen met het Europees Parlement in het kader van de triloog over het Erasmus-programma. Indien lidstaten hier niet mee akkoord gaan, zal de discussie in het voorjaar van 2020 plaatsvinden als er weer over het MFK wordt gesproken.

Vraag 3
Welke andere EU-plannen zijn of worden er ingevoerd tegen zogenaamde misinformatie en populisme? Hoeveel kosten deze plannen?

Antwoord

Binnen de kaders van het bredere Erasmus+ programma moet het DiscoverEU initiatief erop gericht zijn om via onderwijs en cultuur de Europese identiteit van jongeren te versterken. De website youdiscover.eu waarnaar wordt verwezen is in het beheer van een Europese politieke partij, de Europese Volkspartij (EVP).

Vraag 4
Deelt u de mening dat een campagne van maar liefst 700 miljoen euro, zoals de Europese Commissie heeft voorgesteld, voor promotie van de EU een wanstaltig bewijs is van schaamteloze verspilling van (Nederlands) belastinggeld? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het kabinet wil meer duidelijkheid over het voorstel voor de toekomst van DiscoverEU alvorens erover te oordelen. Er moet duidelijk worden wat de leereffecten van het programma zijn, wat voorwaarden voor het selectieproces zijn, en hoe de impact van het programma wordt gemeten.


Vraag 5
Bent u bereid om tijdens de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting van de EU te eisen dat kostbaar Nederlands belastinggeld niet wordt ingezet voor dit soort flauwekul, maar terugvloeit naar de Nederlandse staatskas? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het kabinet zal zich, in lijn met de kabinetsappreciatie van 1 juni 2018 (Kamerstukken 21501-20 nr. 1349 en nr. 1379), in de komende onderhandelingen blijven inzetten voor een financieel houdbaar en ambitieus gemoderniseerd MFK. Nederland ziet de begroting in de context van Brexit en de discussie over de toekomst van de EU. Brexit dicteert, met het verlies van een grote netto betaler, dat de begroting neerwaarts moet worden bijgesteld. Middelen moeten effectief en efficiënt besteed worden, op terreinen waar Europese financiering toegevoegde waarde heeft. Dit vraagt scherpe keuzes én bezuinigingen. De inzet is om via bezuinigingen op bestaand beleid versterkte of nieuwe prioriteiten te financieren, als ook de financiële gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk op te vangen.

1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1865419153/nieuwe-gratis-reis-door-europa-voor-18-jarigen

2) http://www.youdiscover.eu/faq

Antwoord op

700 miljoen euro voor schaamteloze EU-propaganda (11 November 2019)
Reactietijd: 21 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Vicky Maeijer (PVV)

Roy van Aalst (PVV)


descriptionAccess ( 12398 )

Publicatiedatum
2 December 2019Gerelateerd

700 miljoen euro voor schaamteloze EU-propaganda

(partij-) politieke propaganda in en rond het stembureau

Het rapport van de Europese Rekenkamer ‘Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten’

De fiscale behandeling van woningen als beleggingsobject

Het bericht ‘Medewerkers universiteit Groningen sluisden 1,2 miljoen weg’.

De verbijsterende CAF affaire met de kinderopvangtoeslag

Het bericht ‘ZGT hangt aan het infuus bij de bank’

Het rapport: Mining taxes: Rio Tinto’s tax schemes lead to nearly $700 million tax revenue losses for Canada and Mongolia.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl