Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan.Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan.

Keywords:
Zaaknummer: 2019D45035

Hierbij ik u de antwoorden aan op de feitelijke vragen gesteld door de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan. Deze vragen werden ingezonden op 14 oktober 2019 met kenmerk 2019Z19482.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Stef Blok

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) over de Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan.

Vraag 1

Klopt het bericht dat Turkije 28 miljard euro heeft geëist als onderdeel van een nieuwe migrantendeal, daags voor het Turkse militaire ingrijpen in Syrië? 1)

Antwoord

Een concreet verzoek van Turkije aan de EU om 28 miljard euro is bij het kabinet niet bekend. De Europese Commissie geeft tevens na navraag aan een dergelijk verzoek niet te hebben ontvangen. De EU heeft aangegeven dat het geen steun zal verlenen aan initiatieven die de rechten van de lokale bevolking niet respecteren. Het kabinet onderschrijft dat. Indien er een concreet voorstel komt voor aanvullende financiële steun voor de opvang van vluchtelingen, dan zal het kabinet dat voorstel beoordelen op de mate waarin het in verhouding staat tot de specifieke behoeftes van de vluchtelingengemeenschap die in Turkije wordt opgevangen.

Vraag 2

Kunt u aangeven wat de status is van de onderhandelingen tussen de EU en Turkije en wat de gevolgen voor deze onderhandelingen zijn nu Turkije een militaire inval is begonnen? 2)

Antwoord

De toetredingsonderhandelingen met Turkije zijn effectief tot stilstand gekomen. Er kunnen geen nieuwe hoofdstukken geopend of gesloten worden. Op 18 juni jl. heb ik bij de Raad Algemene Zaken gepleit voor het formeel stopzetten van de onderhandelingen. Ik kreeg hiervoor geen bijval.

Vraag 3

Deelt u de mening dat Erdogan de boel chanteert met zijn bizarre eis, die gekoppeld is aan een dreigement om Europa te overspoelen met migranten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zoals eerder aangegeven, gaat het kabinet er van uit dat Turkije zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de EU-Turkije Verklaring.

Vraag 4

Deelt u de mening dat de Turkse slager Erdogan niet langer behandeld dient te worden als een serieuze gesprekspartner maar als islamitische schurk?

Antwoord

Turkije is en blijft als NAVO-bondgenoot met een strategische ligging een belangrijke gesprekspartner voor Nederland. Binnen de NAVO spreken bondgenoten met elkaar over zaken van gemeenschappelijk belang, maar ook over zaken waarover zij van mening verschillen.

Vraag 5

Hoe gaat u voorkomen dat ook maar één euro van de Nederlandse belastingbetaler wordt overgemaakt aan Erdogan?

Antwoord

Turkije maakt in enkele gevallen aanspraak op financiering vanuit de Europese Unie wanneer daar concrete afspraken en overeenkomsten tussen Turkije en de EU aan ten grondslag liggen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan pre-accessiesteun en de Faciliteit voor Vluchtelingen in Turkije.

Nederland pleit conform de motie Roemer/Segers (32823, nr. 158) al geruime tijd voor het stopzetten van pre-accessiesteun aan Turkije, en herhaalde die oproep conform de motie Van der Graaf (21501-02, nr. 2058) tijdens de Raad Buitenlandse Zaken op 14 oktober jl. Tot nu toe is daarvoor onvoldoende draagvlak in de Raad. Nederland blijft voor de opschorting van pre-accessiesteun aan Turkije pleiten.

Voor wat betreft de Faciliteit voor Vluchtelingen in Turkije is zoals vermeld in het antwoord op vraag 1 geen verzoek of voorstel bekend, maar zal het kabinet een eventueel voorstel beoordelen op de mate waarin het in verhouding staat tot de specifieke behoeftes van de vluchtelingengemeenschap die in Turkije wordt opgevangen.

In reactie op de motie Koopmans (Kamerstuk 32623, nr. 283) brengt het Kabinet de geldstromen van de EU naar Turkije in kaart.

Vraag 6

Deelt u de mening dat Erdogan’s chantagepraktijken en militaire inval onaanvaardbaar zijn en dat Turkije geschorst moet worden, of beter nog, uit het NAVO-bondgenootschap dient te worden getrapt?

Antwoord

Het kabinet heeft de Turkse operatie in Noord-Syrië veroordeeld, Turkije verzocht om onderbouwing van het beroep op art. 51 van het VN-Handvest, en Turkije opgeroepen deze militaire operatie te staken. Het NAVO-lidmaatschap van Turkije staat voor het kabinet echter niet ter discussie. Mede door zijn geografische ligging is Turkije een belangrijke strategische partner in het bondgenootschap. Daarnaast levert Turkije belangrijke bijdragen aan NAVO-missies en operaties.

1) Turkey asks 28 billion euros from EU for refugee deal, Nordic Monitor, 4 oktober 2019 https://www.nordicmonitor.com/2019/10/turkey-asks-28-billion-euros-from-eu-for-refugee-deal

2) Na luchtaanvallen trekken nu Turkse troepen Syrië binnen, NOS.nl, 9 oktober 2019 ( https://nos.nl/artikel/2305397-erdogan-inval-noordoost-syrie-is-begonnen.html ).

Antwoord op

De Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan (14 Oktober 2019)
Reactietijd: 25 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Geert Wilders (PVV)

Raymond de Roon (PVV)


descriptionAccess ( 12033 )

Publicatiedatum
8 November 2019Gerelateerd

De Turkse aanval op Koerden in Syrië en de chantagepraktijken van Erdogan

De brief van de Turkse president Erdogan inzake de Turkse verkiezingen

Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoorden

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

De intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

Het bericht dat president Erdogan de Turkse Nederlanders per brief oproept om op zijn partij te stemmen

Het bericht dat de Turkse president Erdogan campagne wil voeren in het buitenland voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen in juni

De mogelijke strafbaarheid van het vechten voor Turkije in Syrië

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl