Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Van den Berge en Kuiken over het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’Antwoord op vragen van de leden Van Nispen, Van den Berge en Kuiken over het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D43813

In antwoord op uw brief van 20 september 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen (SP), Van den Berge (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) inzake het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister voor Rechtsbescherming,

Sander Dekker

Antwoorden Kamervragen van de leden Van Nispen (SP), Van den Berge (GroenLinks) en Kuiken (PvdA) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’ (ingezonden 20 september 2019, nr. 2019Z17613)

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat de Nederlandse Orde van Advocaten verder overleg zinloos vindt? 1)

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat het vertrouwen in een goede uitkomst tot een dieptepunt is gedaald?

Antwoord op vraag 1 en 2

Ik ken het bericht van de NOvA waarin zij schrijven niet meer deel te nemen aan het topberaad. Ik betreur de beslissing van de NOvA om weg te blijven uit het topberaad en ik heb aangegeven dat mijn deur altijd open staat. Ik geloof dat voor het gezamenlijk vinden van oplossingen het noodzakelijk is om in gesprek te blijven. Ik heb de NOvA uitgenodigd om op korte termijn weer in gesprek te gaan.

Vraag 3

Hoe heeft het zover kunnen komen en wat gaat u eraan doen?

Antwoord op vraag 3
Kort voor Prinsjesdag heeft de NOvA een brandbrief gestuurd over de acute nood bij de sociale advocatuur met daarin het verzoek om 25 – 30 mln. aan extra middelen (in de periode 2020 – 2024). Nu er op Prinsjesdag geen extra geld beschikbaar is gesteld voor de rechtsbijstand heeft de NOvA aangekondigd niet langer aan het topberaad deel te nemen. Het feit dat er in de rijksbegroting voor 2020 geen extra geld beschikbaar komt, is in lijn met het regeerakkoord dat stelt dat het stelsel binnen het budgettaire kader wordt herzien. Dat is ook het uitgangspunt geweest bij het opstellen van het uitvoeringsplan dat met de inbreng van verschillende partijen, waaronder de NOvA, tot stand is gekomen.

De veranderopgave is omvangrijk en ik vind het van groot belang om aandacht te geven aan de verhoudingen met en relatie tussen betrokken partijen. Naar aanleiding van de motie van lid van Dam c.s. is hier extra in geïnvesteerd. [1] Zo heb ik Bureau Gateway gevraagd een review uit te voeren om op voorhand te bekijken of aan de randvoorwaarden voor een goede start van de herziening is voldaan. [2] Bureau Gateway heeft geconcludeerd dat een heldere governancestructuur nodig is. Naar aanleiding hiervan is de rol van het topberaad bepaald. De NOvA heeft vanaf de start deel uit gemaakt van het topberaad.

Ik betreur de beslissing van de NOvA om nu uit het topberaad te stappen en hoop dat de NOvA ingaat op mijn eerder genoemde uitnodiging om ook in dat verband weer met elkaar in gesprek te gaan. Ik geloof in de kracht van samenwerking om te komen tot een nieuw stelsel en betere vergoedingen voor de advocatuur.

Bijlage 1) https://www.advocatenorde.nl/nieuws/minister-dekker-kan-teloorgang-sociale-advocatuur-niets-schelen[1] Kamerstukken II 2018-19, 31 753, nr. 172

[2] Gateway review, bijlage bij voortgangsbrief d.d. 12 juli 2019; Kamerstukken II 2019-19, 31 753, nr. 177


Gerelateerd

Het bericht ‘Minister Dekker kan teloorgang sociale advocatuur niets schelen; NOvA blijft weg uit topberaad’

Het bericht dat het meer testen in de zorg doden had kunnen schelen.

Het niet van de grond komen van projecten die over schotten heen werken.

De stakingsoproep van de Vereniging Advocatenbelangen

Het faillissement van zorginstelling Siza Nova Me

De tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur

De dwang op commerciële advocatuur om gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl