Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Moorlag over de mobiele slachthuizenAntwoord op vragen van het lid Moorlag over de mobiele slachthuizen

Keywords:
Zaaknummer: 2019D42700

Geachte Voorzitter,

 

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Moorlag (PvdA) met kenmerk 2019Z17943 en van het lid De Groot (D66) met kenmerk 2019Z17944, over de mobiele slachthuizen (beide ingezonden op 25 september 2019).

 

 

 

 

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

2019Z17943

 

1

Kent u het bericht 'Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand'?

 

Antwoord

Ja.

 

2

Kennen u of de leiding van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ook de signalen van medewerkers van de NVWA dat door de mobiele slachthuizen dieren onnodig lijden en dat er risico's voor de volksgezondheid zijn? Zo ja, wat is de aard en de omvang van die signalen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Ja. De aard van deze signalen wordt in uw vraag omschreven. Bij de nog lopende evaluatie van de resultaten van de pilot worden deze signalen meegenomen. Ik heb geen informatie over hoeveel NVWA-medewerkers de zorgen delen.

 

3

Is het waar dat door het bestaan van mobiele slachthuizen het voorkomt dat veehouders hun vee niet meer de medische zorg die nodig is geven of pijnbestrijding onthouden? Zo ja, deelt u dan de mening dat dit volstrekt ongewenst is en wat gaat u hiertegen doen? Zo nee, wat is er dan niet waar aan het in het bericht gestelde?

 

Antwoord

In de evaluatie wordt bezien of er grond is voor deze veronderstelling. Ik vind het niet acceptabel dat dieren de nodige zorg wordt onthouden.

 

4

Deelt u de mening dat als blijkt dat de mobiele slachthuizen vooral zorgen voor meer inkomsten van veehouders ten koste van het dierenwelzijn, dat de mobiele slachthuizen dan dienen te verdwijnen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

De pilot met de mobiele dodingsunit (MDU) is gestart om te onderzoeken of niet-transportwaardige, maar wel slachtwaardige dieren in het slachtproces zouden kunnen worden gebracht door bedwelming en doding op het primaire bedrijf. Het spreekt voor zich dat er geen aantasting van dierenwelzijn mag plaatsvinden ten gevolge van de inzet van de mobiele dodingsunit. Een en ander is nu onderwerp van de nog lopende evaluatie.

 

5

In hoeverre kan er gevaar voor de volksgezondheid ontstaan als er ziek en onbehandeld vee voor de consumptie wordt geslacht?

 

 

 

Antwoord

In Nederland is het keuringsregime erop gericht om te voorkomen dat zieke dieren in het humane consumptiecircuit terecht komen, om risico’s voor de voedselveiligheid en volksgezondheid te voorkomen. De hiertoe noodzakelijke keuringen (ante mortem en post mortem) vinden ook bij de inzet van de mobiele dodingsunit plaats.

 

6

Hoe komt er duidelijkheid over het functioneren van de mobiele slachthuizen? Is er sprake van een deskundige en een onafhankelijke evaluatie? Door wie wordt die uitgevoerd?

 

Antwoord

Ik streef ernaar om de evaluatie van de inzet van de mobiele dodingsunit op korte termijn af te ronden. Het betreft een evaluatie van NVWA en beleidsministerie gezamenlijk.

 

7

Kunt u de resultaten van de genoemde evaluatie en de antwoorden op bovenstaande vragen vóór uw overleg met de Tweede Kamer over de NVWA op 15 oktober 2019 naar de Kamer sturen?

 

Antwoord

Ik heb uw Kamer de antwoorden zo spoedig mogelijk te antwoorden gestuurd. De uitkomsten van de evaluatie van de MDU zal ik na afronding daarvan met uw Kamer delen.

 

 

Antwoord op

De mobiele slachthuizen (25 September 2019)
Reactietijd: 33 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

William Moorlag (PvdA)


descriptionAccess ( 11810 )

Publicatiedatum
28 Oktober 2019Gerelateerd

Coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven

De mobiele slachthuizen

De berichten: ‘Coronaslachters Groenlo mogelijk aan het werk in plaats van in quarantaine’ en ‘Varkensstallen dreigen vol te raken door sluiting slachthuizen: 'Dat zou desastreus zijn'’

De berichten dat de meeste bedrijven in de vleessector de RIVM-richtlijnen niet naleven

Uitbreiding van het externe onderzoek naar de gang van zaken rond de noordelijke slachthuizen en het optreden door de NVWA

Het bericht ‘Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand’

Kleine en middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland

Het kennelijk uitblijven van bestuurlijk overleg met de convenantpartners over het onverdoofd slachten

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl