Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Kuiken en Van Nispen over het bericht ‘Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders’Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Kuiken en Van Nispen over het bericht ‘Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D40925

In antwoord op uw brief van 10 september 2019 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van de leden Groothuizen (D66), Kuiken (PvdA) en Van Nispen (SP) inzake het bericht ‘Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders’ worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus


Antwoorden Kamervragen van de leden Kuiken (PvdA), Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht 'Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders' (ingezonden 10 september 2019; nr. 2019Z16832)

Vraag 1

Kent u het bericht 'Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders'? 1)

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Waarom dachten ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie mee met de inhoudelijke kant van de vervolging van de heer Wilders?


Vraag 3

Heeft het openbaar ministerie (OM) deze ambtenaren gevraagd om mee te denken? Zo ja, waarom? Zo nee, op wiens verzoek hebben deze ambtenaren dan wel meegedacht?

Antwoord op vraag 2 en 3.
Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 1 tot en met 6 van heden op de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders.

Vraag 4

Waarom hebt u de Kamer niet eerder ingelicht over de inhoudelijke opmerkingen, adviezen of andere vormen van bemoeienis met de voorbereiding van de vervolging van de heer Wilders? Waarom is het nodig dat er steeds opnieuw aan de hand van WOB-verzoeken van RTLNieuws nieuwe snippers informatie naar buiten komen? Bent u bereid de informatie die in het strafdossier zit aan de Kamer te verstrekken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 4

Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 1 tot en met 6 van heden op de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders. Voorts verwijs ik u naar mijn brief van 10 september jl. [1] waarbij ik uw Kamer de documenten heb doen toekomen welke, ten behoeve van de procedure bij het Hof, door het OM aan mij zijn verzocht en welke zijn toegevoegd aan het strafdossier.

Vraag 5

Beschikt u over meer informatie met betrekking tot contacten van ambtenaren van uw departement in deze zaak dan die nu bekend is? Zo ja, wilt u deze informatie dan volledig met de Kamer delen? Zo nee, kunt dan uitsluiten dat er nog weer meer bekend wordt?

Vraag 6

Zijn er contacten geweest over de strafzaak of (mogelijke) vervolging van de heer Wilders tussen u of ambtenaren van het ministerie Veiligheid en Justitie of met het ministerie van Algemene Zaken of de minister-president? Zo ja, wat was de aard en concrete inhoud van die contacten? Zo nee, kunt u dit uitsluiten?

Vraag 7

Deelt u de mening dat ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie met woorden zoals “kwaadaardig”, “racistisch” geen blijk geven van een objectieve mening over de vervolging van de heer Wilders? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de zinssnede "Ik zou dit aan de rechter overlaten en zo min mogelijk beperkingen aanbrengen in hetgeen je voorlegt aan de rechter" niet anders dan als een advies van ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de wijze van vervolging van de heer Wilders kan worden gelezen? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het niet aan ambtenaren is dergelijke adviezen aan het OM te geven? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Vraag 9

Deelt u de mening dat de opmerking van een topambtenaar: "Krijgen we het requisitoir vooraf, zoals in de zaak-Martijn? Dat zou ik verstandig vinden, dat kunnen jij en X 'meelezen' en waar nuttig opmerkingen doorgeven" blijk geeft dat ambtenaren van het ministerie van Veiligheid en Justitie zich inhoudelijk bemoeiden met de wijze waarop het OM de heer Wilders moest vervolgen? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat dit gezien de gewenste onafhankelijkheid van het OM geen pas geeft? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Vraag 10

Deelt u de mening dat uit het bericht en de achterliggende documenten over het meedenken van ambtenaren met het OM het beeld ontstaat dat het departement ten minste invloed op het OM meent te moeten hebben? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het OM als onafhankelijk instituut op afstand van het departement behoort te staan? Zo nee, waarom deelt u die mening niet?

Antwoord op vraag 5 t/m 10
Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 1 tot en met 6 van heden op de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders.


Vraag 11

Hoe vaak komt het voor dat, behalve in de zaak tegen de stichting Martijn en de heer Wilders, er contacten zijn tussen ambtenaren en het OM over een in voorbereiding zijnde of nog lopende strafzaak? Was is de aard en omvang van die contacten en waarom zijn die nodig?

Antwoord op vraag 11
Onder verwijzing naar mijn antwoord bij vraag 10 op de Kamervragen welke zijn beantwoord op 5 september jl.[2] en naar mijn antwoord op vraag 14 van de Kamervragen welke zijn beantwoord op 30 november 2018[3] merk ik op dat het College van procureurs-generaal verplicht is de minister van Justitie en Veiligheid inlichtingen te verstrekken die deze nodig heeft om zijn taken en bevoegdheden naar behoren te kunnen uitoefenen (zie artikel 129 Wet RO). Dat kan uit eigen beweging bijvoorbeeld in het kader van (de voortgang van) gevoelige strafzaken, maar zo nodig ook op verzoek. Hierdoor wordt de minister van Justitie en Veiligheid in staat gesteld om in de juiste gevallen en op de juiste ogenblikken zijn politieke verantwoordelijkheid waar te maken.

Vraag 12

Wat gaat u doen om te waarborgen dat de contacten tussen u en ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het OM geen aantasting van de onafhankelijkheid van het OM vormen?

Vraag 13

Hoe verklaart u de neiging van ambtenaren van uw departement om alles te willen controleren? Bent u hier gelukkig mee? Zo nee, wat gaat u eraan doen om dit te veranderen?

Antwoord op vraag 12 en 13
Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 1 tot en met 6 van heden op de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) over bemoeienis van het ministerie van Justitie en Veiligheid met het proces Wilders.

1) Www.rtlnieuws.nl, 8 september 2019[1] Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VI, 130.

[2] Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 3835.

[3] Aanhangsel Handelingen II 2018/19, 805.


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl