Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Özütok over de opvang van Venezolaanse migrantenAntwoord op vragen van het lid Özütok over de opvang van Venezolaanse migranten

Keywords:
Zaaknummer: 2019D39404

Hierbij bied ik u mede namens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Özütok (GroenLinks) over de opvang van Venezolaanse migranten. Deze vragen werden ingezonden op 11 september 2019 met kenmerk 2019Z16940.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops


2019Z16940

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over de opvang van Venezolaanse migranten (ingezonden 11 september 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht dat Human Rights Caribbean zeer teleurgesteld is over de besteding van 23,8 miljoen euro die Nederland beschikbaar stelt aan Curaçao en Aruba voor de opvang van Venezolaanse migranten? 1)

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat zo’n beetje het hele bedrag bestemd is voor het tegenhouden en het detineren van Venezolaanse migranten? Zo nee, kunt u aangeven waaraan het beschikbare bedrag wél wordt besteed? Hoeveel van het beschikbaar gestelde bedrag komt ten goede aan de versterking van de asielprocedure en de verbetering van opvangvoorzieningen?

Vraag 3

Wat vindt u van het pleidooi van Human Rights Caribbean om een gedeelte van het budget beschikbaar te stellen voor een eerlijke en fatsoenlijke behandeling van Venezolaanse vluchtelingen en hen in staat te stellen zichzelf in hun minimumbehoeften te voorzien?

Vraag 4

Bent u bereid om een substantieel gedeelte van het beschikbaar gestelde bedrag ten goede te laten komen aan de verbetering van de asielprocedure en opvang? Zo nee, waarom niet?

Antwoord op vraag 2, 3 en 4

In de brief van 6 september jl. (Kamerstuk 29 653, nr. 58) is uw Kamer geïnformeerd over de besteding van de 23,8 miljoen euro die het kabinet bij Voorjaarsnota heeft vrijgemaakt voor enerzijds de respons op de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao en anderzijds maatregelen in het kader van crisisbeheersing in de regio. In nauwe afstemming met Aruba en Curaçao is een samenhangend pakket aan ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt dat in het komende jaar in gezamenlijkheid uitgevoerd zal worden. In het ondersteuningspakket is onder meer aandacht voor de versterking van de maritieme grenzen en het optimaliseren van de vreemdelingenketen, maar ook voor diverse sociaal-maatschappelijke projecten op het gebied van onderwijs, opvang van kwetsbare groepen, gezondheidszorg en bejegening van migranten. Van de 23,8 miljoen euro is 7,2 miljoen gereserveerd voor het optimaliseren van de vreemdelingenketen. Uitgangspunt voor de Nederlandse ondersteuning aan de landen is dat conform de staatsrechtelijke verhoudingen binnen het Koninkrijk de verantwoordelijkheid voor het migratiebeleid een autonome aangelegenheid betreft. De landen bepalen zelf of en, zo ja, welke voorzieningen zij willen treffen voor migranten die om bescherming vragen. Er is geen algemene verplichting tot het geven van opvang en andere vormen van bijstand. Wel kan in uitzonderlijke gevallen - wanneer de vreemdeling volkomen afhankelijk is van de Staat - de noodzaak bestaan enige vorm van opvang te bieden. Dit zal per geval bekeken moeten worden en vraagt een individuele beoordeling.

Zowel Aruba als Curaçao geven aan dat voor bepaalde kwetsbare groepen gekeken wordt naar mogelijke vormen van tijdelijke opvang. Op Curaçao wordt in individuele opvang voorzien in gevallen van slachtoffers van mensenhandel. Om deze personen te beschermen is in samenwerking met het ministerie van Sociale ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, voor woongelegenheid gezorgd. In het kader van de door Nederland te leveren bijstand wordt een deel van de 7,2 miljoen euro voor de vreemdelingenketen beschikbaar gesteld voor de inrichting van circa 36 opvangplekken voor kwetsbare groepen op Curaçao. Op Aruba biedt de stichting Fundacion pa Hende Muher den Dificultad opvang aan slachtoffers van onder andere mensenhandel, mensensmokkel en huiselijk geweld. Het kabinet heeft op verzoek van de regering van Aruba 255.000 euro beschikbaar gesteld aan de stichting voor de uitbreiding van de opvangcapaciteit met circa 30 extra plekken.

1)

https://koninkrijksrelaties.nu/2019/09/09/human-rights-caribbean-zeer-teleurgesteld-over-besteding-nederlan

ds-geld-voor-opvang-venezolaanse-migranten/?utm_campaign=Advertisers+Bonaire&utm_content=Dagelijks

+nieuws+over+het+Koninkrijk&utm_medium=email&utm_source=getresponse

Antwoord op

De opvang van Venezolaanse migranten (11 September 2019)
Reactietijd: 23 dagen

Indiener

Raymond Knops (CDA)

Ankie Broekers-Knol (VVD)


Gericht

Nevin Özütok (GL)


descriptionAccess ( 11451 )

Publicatiedatum
4 Oktober 2019Gerelateerd

De opvang van Venezolaanse migranten

De opvang van Venezolanen in Colombia

De opvang van Venezolaanse vluchtelingen

Het repressieve optreden van de Venezolaanse autoriteiten tegen jongeren

Het bericht ‘VN: 1.500 migranten in levensgevaar in Libië’

Het bericht dat hij een deal sloot met een van martelingen verdachte Venezolaanse minister

Het bericht ‘Dit zijn de schepen en organisaties die migranten oppikken’

De situatie op Curaçao

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl