Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kerstens over de problematiek rondom rolstoelen en scootmobielenAntwoord op vragen van het lid Kerstens over de problematiek rondom rolstoelen en scootmobielen

Keywords:
Zaaknummer: 2019D36978

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de problematiek rondom rolstoelen en scootmobielen (2019Z16145).

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Hugo de Jonge


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over de problematiek rondom rolstoelen en scootmobielen. (2019Z16145)

1.

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Landelijke aanpak nodig voor problemen met rolstoelen en scootmobielen’? [1]

1.

Ja.

2.

Bent u bekend met de problemen die rolstoel- en scootmobielgebruikers ervaren zoals lange wachttijden voor reparatie en onvoldoende maatwerk? Zo ja, welke stappen heeft u ondernomen om daarin verandering aan te brengen?

2.

Ik ben bekend met de problemen die door hulpmiddelengebruikers worden ervaren. In 2018 is een onderzoek uitgevoerd naar knelpunten in de procedure en verstrekking van Wmo-hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen. [2] Ik heb vervolgens met de VNG bestuurlijke afspraken gemaakt over het nader uitwerken en implementeren van de oplossingsrichtingen voor Wmo-hulpmiddelen en woningaanpassingen. Toen is ook afgesproken – zoals ik in mijn brief van 18 mei 2018 aan uw Kamer heb laten weten – een domeinoverstijgend vervolgonderzoek (Wmo 2015, Wlz en Zww) te laten uitvoeren naar verbetermogelijkheden bij hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen. Dit onderzoek is dit voorjaar afgerond en uw Kamer is per brief op 1 april jl. over de uitkomsten geïnformeerd. [3] Momenteel ben ik met alle betrokken partijen aan het bezien op welke wijze een follow-up kan worden gegeven aan de uitkomsten van het domeinoverstijgende vervolgonderzoek. Ten aanzien van specifiek Wmo-hulpmiddelen en woningaanpassingen, geldt dat ik in januari 2020 een uitvraag onder Wmo-cliënten zal laten uitvoeren om te bezien of de afspraken voor Wmo-cliënten daadwerkelijk effectief en voldoende zijn.

3.

Erkent u de noodzaak van het verbeteren van deze gang van zaken aangezien mensen met een (chronische) aandoening zo snel mogelijk op kwalitatief goede en correct werkende hulpmiddelen moeten kunnen rekenen, aangezien zij daarvan afhankelijk zijn?

3.

Ik erken de noodzaak. Iedereen die een hulpmiddel nodig heeft, dient op grond van het desbetreffende wettelijke kader zo snel als mogelijk op een kwalitatief goed en correct werkend hulpmiddel te kunnen rekenen.

4.

Bent u het eens met de geponeerde stelling dat de insteek van aanbieders, leveranciers, verzekeraars, gemeenten en reparateurs gebaseerd zou moeten zijn op het principe: ‘eerst helpen, dan praten over de kosten’? Zo nee, waarom niet?

4.

Ik ben het eens met de stelling dat het principe ‘eerst helpen en dan praten over de kosten’ de insteek zou moeten zijn en dat de cliënt hier geen hinder van zou moeten ondervinden. Dit zal onderdeel zijn van de follow-up van het hiervoor genoemde vervolgonderzoek.

5.

Bent u bereid aan de slag te gaan met de aanbeveling uit het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) als passende oplossing voor deze problematiek en de Kamer hier zo snel mogelijk over te informeren?

5.

Ik ben voornemens een bureau de opdracht te geven om te helpen de aanbevelingen te implementeren. Ik zal uw Kamer over de uitkomsten hiervan medio volgend jaar informeren.[2] Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 805, nr. 61

[3] Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 805, nr. 79

Antwoord op

De problematiek rondom rolstoelen en scootmobielen (30 Augustus 2019)
Reactietijd: 24 dagen

Indiener

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

John Kerstens (PvdA)


descriptionAccess ( 11193 )

Publicatiedatum
23 September 2019Gerelateerd

De problematiek rondom rolstoelen en scootmobielen

De problematiek rondom hulpmiddelen en verhuizingen

Het bericht dat de gemeente Eindhoven huishoudelijke hulp niet levert (wat al erg is) maar dat er daarenboven notabene een verplichte eigen bijdrage moet worden betaald

Het Openbaar Vervoer

Het interview ‘Politiechef Anja Schouten: Er moet een eerste hulp bij onbegrepen gedrag komen’ en het opinieartikel ‘Laat de politie geen zorgtaken uitvoeren’

Het bericht ‘Fiscus blijft falen’

Het bericht ‘Bonaire overspoeld met Sargassum zeewier’

Treinchaos rondom Amsterdam

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl