Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halenAntwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen

Keywords:
Zaaknummer: 2019D35752

Hierbij bieden wij, mede namens de Minister-President, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Sjoerdsma over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen. Deze vragen werden ingezonden op 13 augustus 2019 met kenmerk 2019Z15695.

De Minister van Buitenlandse Zaken, De Minister van Justitie en Veiligheid,

Stef Blok Ferd Grapperhaus

[Ondertekenaar 1]

[Ondertekenaar 2]

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]


Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Justitie en Veiligheid, mede namens de Minister-President, op vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen.

Vraag 1

Kent u het bericht “VS wil Nederlandse Syriëgangers wel ophalen”?1

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat de Verenigde Staten op enigerlei wijze, formeel of informeel, een aanbod hebben gedaan om Nederland te helpen bij het terughalen van Syriëgangers uit Syrië naar Nederland?

Antwoord

Ja.

Vraag 3

Wat hield dit aanbod precies in?

Antwoord

De VS zijn van mening dat landen hun foreign terrorist fighters moeten repatriëren uit de detentiekampen in Noordoost Syrië en dragen dat standpunt actief uit. Om landen te bewegen hieraan uitvoering te geven hebben de VS landen met foreign terrorist fighters in detentie in Noordoost Syrië, waaronder Nederland, het staande aanbod gedaan om te assisteren bij de terugkeer van hun uitreizigers naar het land van herkomst.

De VS heeft Nederland bovendien concreet aangeboden bereid te zijn het transport van 10 Nederlandse vrouwelijke uitreizigers en hun kinderen naar Nederland te faciliteren[1].

Vraag 4

Wanneer is dit aanbod gedaan?

Vraag 5

Aan wie is dit aanbod gedaan?

Antwoord vragen 4 en 5

De VS heeft Nederland op 28 juni 2019 hulp aangeboden bij de repatriëring van deze 10 vrouwen en hun kinderen.

Vraag 6

Heeft het kabinet zelf de Amerikanen om hulp gevraagd bij het terughalen van Syriëgangers en/of Nederlandse vrouwen en kinderen in Syrië naar Nederland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het staande kabinetsbeleid is dat Nederlandse uitreizigers niet actief worden opgehaald uit Syrië. Zoals beschreven in de Kamerbrief van 21 februari 2019 (Kamerstuk TK 29 754, nr. 492), heeft het kabinet de mogelijkheden verkend op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de bevelen tot gevangenneming van de Rechtbank in Rotterdam. Daartoe is onder andere gesproken met de VS. Zie verder het antwoord op vraag 8 en 9.

Vraag 7

Wat bedoelde u tijdens uw persconferentie van 12 juli jl. met uw uitspraak “Een eventueel aanbod van Amerika in die richting betekent niet dat aan die randvoorwaarden is voldaan”? Aan welke randvoorwaarde(n) zou met een dergelijk verzoek wel zijn voldaan en aan welke niet?

Antwoord

Amerikaanse assistentie bij het repatriëren van Nederlandse uitreizigers zou eventuele risico’s met betrekking tot de volatiele veiligheidssituatie in de regio mogelijk slechts deels wegnemen. Nederland hoeft dan naar alle waarschijnlijkheid geen ambtenaren naar het onveilige Noord-Oost Syrië te sturen om de terugkeer te organiseren en te begeleiden. De risico’s met betrekking tot de veiligheid van betrokkenen worden niet geheel weggenomen, omdat een transport in deze regio uiteraard niet zonder gevaren is. De problematiek ten aanzien van de internationale betrekkingen blijft bestaan. Het aangaan van formele relaties met niet-erkende, separatistische groeperingen en/of entiteiten brengt risico’s met zich mee in de relaties met landen in de regio. Tenslotte laat het Amerikaanse aanbod onverlet dat het terughalen van Nederlandse uitreizigers bijvoorbeeld directe gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid van Nederland en die van andere Schengenlanden.

Vraag 8

Wat is uw reactie op het aanbod van de Amerikanen? Bent u bereid dit in overweging te nemen, daar dit aanbod onder andere de voorwaarde van het kabinet zou wegnemen om geen eigen mensen naar onveilig gebied te sturen bij het terughalen van Nederlandse Syriëgangers en/of Nederlandse vrouwen en kinderen?

Antwoord

Nederland heeft het aanbod niet aanvaard.

Vraag 9

Om welke redenen zou het verzoek, met het oog op de voorwaarden die zijn gesteld voor het wel of niet terughalen van Nederlanders uit Syrië, afgewezen dan wel geaccepteerd worden?

Antwoord

Het Amerikaanse aanbod komt weliswaar tegemoet aan het bezwaar dat er Nederlandse ambtenaren naar onveilig gebied worden gestuurd, maar de overige in antwoord 7 geschetste risico’s blijven bestaan.

Vraag 10

Hebben de Verenigde Staten dit aanbod tevens gedaan aan andere EU-landen waarvan onderdanen zich in Syrië bevinden? Zo ja, op welke wijze is door hen gereageerd?

Antwoord

Zoals reeds gememoreerd in antwoord op vraag twee, hebben de VS aan alle landen met foreign terrorist fighters in detentiekampen in Noordoost Syrië, waaronder enkele EU-landen, het aanbod gedaan om uitreizigers naar de landen van herkomst te repatriëren. Italië is het enige EU-land waarvan bekend is dat het met ondersteuning van de VS een Italiaanse uitreiziger heeft gerepatrieerd.

Vraag 11

Op welke wijze zijn vorig jaar de ruim honderd Kosovaren uit Syrië teruggehaald naar Kosovo? Welke rol hebben de Amerikanen bij deze missie precies gespeeld?

Antwoord

Op 20 april jl. zijn na zeven maanden intensief contact tussen VS en de Kosovaarse overheid, 110 Kosovaarse ISIS-strijders en hun families onder begeleiding van Amerikaanse en Kosovaarse autoriteiten in een Amerikaans vliegtuig naar het vliegveld van Pristina overgebracht.

Vraag 12

In hoeverre zou met hulp van de Amerikanen eenzelfde soort missie op touw kunnen worden gezet als de recente Franse missie waarbij twee Nederlandse weeskinderen zijn teruggehaald?

Antwoord

Zoals aangegeven in de brief aan uw Kamer d.d. 10 juni jl. (Kamerstuk 2019D24026) vormde het terughalen van de twee Nederlandse weeskinderen een unieke situatie conform de kaders ten aanzien van (achtergebleven) kinderen van overleden uitreizigers, zoals eerder gemeld aan uw Kamer op 21 februari 2019 (Kamerstuk TK 29 754, nr. 492).

Vraag 13

Hoe vaak hebben de Amerikanen het kabinet inmiddels formeel dan wel informeel verzocht om de eigen onderdanen uit Koerdische kampen in Syrië terug te halen? Wat was per verzoek de reactie van het kabinet hierop?

Antwoord

De VS zijn van mening dat foreign terrorist fighters in detentie in Noordoost Syrië door de landen van herkomst moeten worden gerepatrieerd. Daartoe roept de VS zowel bilateraal, publiekelijk als in relevante fora, waaronder bijvoorbeeld de Anti-ISIS Coalitie, herhaaldelijk op. Nederland draagt in reactie daarop het staande kabinetsbeleid terzake uit.

Vraag 14

Kunt u deze vragen voor 3 september 2019 beantwoorden?

Antwoord

De vragen zijn zo spoedig mogelijk beantwoord.

1) https://www.ad.nl/politiek/vs-wil-nederlandse-syriegangers-wel-ophalen~ac0ed9f0/[1] Dit betreft de groep genoemd in de brief aan de Kamer van 21 februari 2019 (Kamerstuk 29 754, nr 492)

Antwoord op

Het bericht dat de VS Nederland zou willen helpen Syriëgangers terug te halen (13 Augustus 2019)
Reactietijd: 31 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Mark Rutte (VVD)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Sjoerd Sjoerdsma (D66)


descriptionAccess ( 11039 )

Publicatiedatum
13 September 2019Gerelateerd

De steun van de Nederlandse regering aan de rebellen in Zuid-Syrië

Een mogelijke nieuwe illegale militaire interventie door Turkije in het noorden van Syrië

Het (mogelijke) gebruik van chemische wapens bij de Turkse inval in Noord Syrie

Het bericht ‘IS-gangers welkom in El Tawheed-moskee’

Een rapport over mensenrechtenschendingen in het noorden van Syrië

Noodhulp aan Syriërs

Mensenrechtenschendingen in Afrin in Noord-Syrië

De belemmerde vervolging van Syriëgangers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl