Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht “NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel”Antwoord op vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht “NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel”

Keywords:
Zaaknummer: 2019D32648

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de minister van Defensie, op vragen van het lid Sjoerdsma (D66) over het bericht “NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel”

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’? [1]

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Klopt het, dat in het NAVO-rapport 'A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces' vermeld werd dat er nucleaire wapens zijn opgeslagen op Europese bases, waaronder Volkel? Klopt het ook, dat in een nieuwere versie van dit rapport, deze zinsnede verwijderd is?

Vraag 3

Op wiens instigatie is deze zinsnede alsnog verwijderd?

Antwoord vraag 2 en 3

Het rapport waarnaar wordt verwezen in het persartikel is geen officieel NAVO-document, maar een extern document. Het rapport in kwestie is opgesteld door de Canadese senator Joseph Day in zijn hoedanigheid als algemeen rapporteur van de Parlementaire Assemblee van het bondgenootschap. De Parlementaire Assemblée kent geen formele relatie met de NAVO. Het rapport vertegenwoordigt de opvattingen van senator Day, en hij is de eindverantwoordelijke voor de verschillende conceptversies.

Vraag 4

Hoe verhoudt deze onthulling zich tot de staande NAVO-afspraken over het niet publiekelijk mededelingen doen over de nucleaire afschrikking?

Antwoord

Er bestaan NAVO-afspraken over wat publiekelijk kan worden meegedeeld over het nucleaire beleid: er kan worden bevestigd dat er Amerikaanse nucleaire wapens aanwezig zijn op het Europese deel van het NAVO-Verdragsgebied. Er kunnen evenwel geen mededelingen worden gedaan over aantallen en specifieke locaties. Deze afspraken zijn onverminderd van kracht.

Vraag 5

Ziet u, in het licht van deze berichten, de eerdere verklaringen van twee oud-premiers, en het lopende debat over modernisering van de in Europa geplaatste kernwapens, aanleiding om (meer) openheid te betrachten over de in Nederland geplaatste nucleaire wapens? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Conform de motie Knops (Kamerstuk 33 783, nr 18) blijft het kabinet zich binnen de NAVO en in bilaterale contacten sterk inzetten voor meer openheid ten aanzien van aan- of afwezigheid van kernwapens in Nederland. Gezien de assertieve houding van Rusland bestaat er op dit moment binnen de NAVO geen draagvlak voor het eenzijdig vergroten van de bondgenootschappelijke nucleaire transparantie, maar Nederland blijft het gesprek hierover aangaan.
Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sjoerd Sjoerdsma (D66)


descriptionAccess ( 10501 )

Publicatiedatum
15 Augustus 2019Gerelateerd

Het bericht ‘NAVO verklapt slechtst bewaarde geheim van Nederland: kernbommen in Volkel’

Het uitvoeren van de motie Van Helvert c.s. inzake het bijeen roepen van de NAVO-raad

Gezamenlijke productie van S500-raketten door Turkije en Rusland

De uitspraak 201700522/1/A3 van de Raad van State en het bericht ‘Gevolgen van vernietiging IS door Nederlandse bommen blijven geheim’

De reactie vanuit de Europese Commissie, Navo en Europese leiders op de uitslag van het referendum in Macedonië

De onderdrukking van Oeigoeren door de Chinese overheid

Het bericht ‘Tarieven zorg nog altijd geheim’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl