Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het artikel van De Volkskrant van 25 mei jl. onder de titel ‘een aan alle kanten stinkende affaire’Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het artikel van De Volkskrant van 25 mei jl. onder de titel ‘een aan alle kanten stinkende affaire’

Keywords:
Zaaknummer: 2019D29822

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de antwoorden op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot (ingezonden 29 mei 2019, kenmerk 2019Z10749).

1

Kent u het bericht «Een aan alle kanten stinkende affaire» over de zwaar gesubsidieerde mestvergisters, die omgeven zijn door overlast en fraude?

Antwoord

Ja.

2

Erkent u dat de miljoenensubsidies die de overheid geeft aan mestvergisters afkomstig zijn uit de subsidiepot voor duurzame energie (SDE+) en zouden moeten bijdragen aan een vergroot aandeel duurzame energieproductie en het behalen van klimaatdoelen?

3

Wat vindt u ervan dat de advocaat van de provincie Gelderland echter heeft gesteld dat de gigantische mestfabriek in Groenlo er niet komt voor duurzame energie, maar voor het wegwerken van het mestoverschot?

4

Wat vindt u van zijn uitspraak «Zelfs als er meer energie in gaat dan er uit komt, blijft het een goed project»?

5

Wat vindt u ervan dat, naast verschillende deskundigen, nu ook provincies openlijk uitspreken dat mestvergisters mogelijk een negatief effect hebben op de energietransitie?

6

Erkent u dat de mestvergisters vooral een uitweg bieden aan regiobestuurders om hun mestoverschot weg te werken, waardoor ze de veestapel niet hoeven in te krimpen? Erkent u daarmee dat mestvergisters een uitweg bieden om de intensieve veehouderij in stand te houden?

7

Deelt u de mening dat het misleidend is dat er miljoenensubsidies gaan naar mestvergisters onder het mom van duurzame energie, maar dat deze in feite vooral benut worden om de intensieve veehouderij in stand te houden? Zijn de SDE+-subsidies daarvoor bedoeld?

8

Deelt u de mening dat de miljoenensubsidies die naar mestvergisters gaan beter besteed kunnen worden aan werkelijke duurzame energiebronnen zoals wind- of zonne-energie?

Antwoord 2 t/m 8

De SDE+-middelen worden door middel van het veilingsysteem op de meest kosteneffectieve manier ingezet. Een mestvergister met een SDE+-subsidiebeschikking is dus concurrerend ten opzichte van andere technieken.

De vergistingssector (mono-mest-, co- en allesvergisting) is belangrijk voor de Nederlandse hernieuwbare energiedoelen en levert een belangrijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie. Er staan nu ruim 200 installaties met een gezamenlijke maximale productie van circa 12 PJ per jaar. Dit is 12% van de totale duurzame energie die met SDE+-middelen wordt gesubsidieerd.

Bij de berekening van hernieuwbare energieproductie van mestvergisters wordt gekeken naar de hernieuwbare energieproductie ten opzichte van een mestverwerker zonder vergisting. Die extra opgewekte energie is hernieuwbare energie die zonder SDE+-subsidie niet zou zijn opgewekt, het energieverbruik van de mestverwerker zou zonder SDE+-subsidie wel zijn blijven bestaan. Bij de berekening van de subsidiebedragen voor mestvergisters wordt gekeken naar de meerkosten ten opzichte van mestverwerking zonder vergisting.

SDE+-subsidie wordt alleen uitgekeerd over de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid energie, wanneer een vergister geen energie produceert wordt er dus ook geen SDE+-subsidie uitgekeerd. Daarnaast wordt bij het vergisten van mest ook de emissie van methaan uit mest sterk teruggebracht.


9

Bent u bereid om de subsidie op mestvergisters te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, de subsidies op bestaande mest(co)vergisters zal ik niet beëindigen.

Wel is vanaf 2019 co-vergisting (50% mest 50% co-producten) niet meer als aparte categorie opgenomen in de SDE+-regeling. Co-vergisters kunnen nu een aanvraag indienen onder de categorie allesvergisting.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat


Indiener

Carola Schouten (CU)

Eric Wiebes (VVD)


Gericht

Frank Wassenberg (PvdD)


descriptionAccess ( 10059 )

Publicatiedatum
4 Juli 2019Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Het bericht ‘Mestoverschot berekend met verouderde cijfers’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl