Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het houden van dolfijnen in gevangenschapAntwoord op vragen van het lid Van Kooten-Arissen over het houden van dolfijnen in gevangenschap

Keywords:
Zaaknummer: 2019D28408

2019Z06271

1

Kent u het bericht ‘Geen dolfijnen meer in ons land? Minister wil het houden van dolfijnen in gevangenschap niet langer toelaten’ over de Belgische minister van Dierenwelzijn die het houden van dolfijnen in gevangenschap op termijn wil verbieden?

Antwoord

Dit bericht is mij bekend.

2

Wat vindt u van de beslissing van uw collega in België?

Antwoord

Ik heb deze beslissing alleen nog via de media vernomen. Ik kan me voorstellen dat dit bericht veel reactie los kan maken bij verschillende partijen. Verdere bijzonderheden of definitieve plannen zijn mij niet bekend. Ik kan er daarom ook niet inhoudelijk op reageren.

3

Wat vindt u van zijn uitspraak dat “het houden in gevangenschap van dolfijnen geen enkel nut heeft, we laten ze kunstjes doen in ruil voor een paar dode vissen”?

Antwoord

Het Dolfinarium in Nederland heeft een dierentuinvergunning. In een dierentuin staat educatie centraal. Het Dolfinarium biedt een lage drempel om het publiek in aanraking te laten komen met educatie over dieren, de kwetsbaarheid van de natuur en de bedreigingen voor het zeemilieu. Ik vind dat nuttige zaken. Dat neemt echter niet weg dat het welzijn van de dolfijnen voorop staat.

4

Vindt u het nog te verdedigen om dolfijnen te houden in gevangenschap? Zo ja, hoe kan het dat u en uw Belgische collega tot tegengestelde conclusies komen over de aanvaardbaarheid van het houden van dolfijnen in gevangenschap?

Antwoord

Ieder in gevangenschap levend dier leeft onder meer beperkingen dan een dier dat in de vrije natuur leeft. Dat geldt zeker voor het houden van wilde dieren, waaronder dolfijnen. Daarom gelden voor houders van een dierentuinvergunning een aantal specifieke voorschriften voor het houden van dieren, ter bescherming van hun welzijn. Zo moeten dierentuindieren op zodanige wijze gehouden worden dat het soorteigen gedrag van de dieren wordt gerespecteerd en zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Zie verder mijn antwoorden op vraag 2 en 3.

5

Wist u dat dolfijnen in het wild tussen de 60 en 160 kilometer per dag afleggen, snelheden bereiken van bijna 50 kilometer per uur en honderden meters diep duiken? Zo ja, hoe rechtvaardigt u het houden van dolfijnen in kleine bassins waar ze na een paar meter duiken hun neus stoten?

6

Wist u dat wetenschappers hebben ontdekt dat dolfijnen in het wild een complex sociaal netwerk onderhouden, waarbij zij graag optrekken met sommige dieren en andere individuen liever vermijden? Zo ja, hoe rechtvaardigt u het gevangen houden van dolfijnen in groepen in kleine bassins?

7

Wist u dat wetenschappers hebben ontdekt dat dolfijnen in het wild bijzonder en sociaal complex paringsgedrag vertonen, zoals het brengen van ‘cadeaus’ aan vrouwelijke dolfijnen? Zo ja, hoe rechtvaardigt u het gevangen houden van mannelijke dolfijnen in een showbassin zonder vrouwelijke soortgenoten?

Antwoord vraag 5, 6 en 7

Zie hiervoor mijn antwoorden op vraag 3 en 4.

8

Worden nieuwe wetenschappelijke inzichten meegewogen in de vergunningverlening voor het gevangen houden van dolfijnen? Zo ja, hoe kunt u, gezien de huidige wetenschappelijke inzichten over de intelligentie en behoeften van dolfijnen, nog rechtvaardigen dat het Dolfinarium een dierentuinvergunning heeft?

Antwoord

Het Dolfinarium in Harderwijk heeft in 2003 een dierentuinenvergunning voor onbepaalde tijd ontvangen. Bij bijvoorbeeld wijzigingen in het dierenbestand of de huisvesting dient dit gemeld te worden bij RVO.nl die vervolgens beoordeelt of de vergunning aangepast moet worden. De visitatiecommissie dierentuinen adviseert RVO.nl hierbij en weegt hedendaagse wetenschappelijke inzichten mee.

9

Bent u ervan op de hoogte dat het Dolfinarium in Harderwijk uit de Vereniging voor Dierentuinen gestapt is, omdat ze naar eigen zeggen vanwege miljoenenverliezen van de afgelopen vijf jaar meer in de richting van “een vrijetijdspark met een breder aanbod dan dat van een traditioneel dierenpark willen” en dat “gasten meer vermaakt willen worden”?

Antwoord

Het is mij bekend dat het Dolfinarium per 1 januari 2019 het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft opgezegd. Het Dolfinarium heeft een strategische keuze gemaakt richting een diverser aanbod van activiteiten ook op het gebied van vermaak. Op dit moment wordt er gesproken over de toekomst en over toezicht op het educatieve programma van het Dolfinarium.

10

Bent u ook op de hoogte van het feit dat acceptatie voor het gevangen houden van dolfijnen en walvissen voor vermaak in het Westen al jaren aan het afnemen is? Zo ja, denkt u dat het inkomensverlies van het Dolfinarium daar iets mee te maken heeft? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De manier waarop de maatschappij kijkt naar dieren in gevangenschap is altijd aan verandering onderhevig. Hoe dit eventueel van invloed is op het inkomen van het Dolfinarium is mij niet bekend.

11

Hoe rechtvaardigt u dat het Dolfinarium nog altijd een dierentuinvergunning heeft, zelfs nu zij openlijk toegeven zich op vermaak te willen richten en uit de Vereniging voor Dierentuinen zijn gestapt?

Antwoord

Het Dolfinarium is gebonden aan de voorwaarden van de dierentuinvergunning en de wettelijke voorschriften, maar is verder vrij om zijn strategie te bepalen. Dierentuinen zijn overigens niet verplicht om lid te zijn van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.

12

Deelt u de zorgen dat ieder jaar weer meer zeezoogdieren uit het wild gevangen worden en verkocht of gefokt worden, om dolfinaria over de hele wereld van nieuwe dolfijnen te voorzien?

Antwoord

Alle soorten dolfijnen staan op Bijlage A van de Europese Verordening die het Internationale CITES-verdrag implementeert. Dit houdt in dat het niet mogelijk is voor commerciële doeleinden uit het wild gevangen dolfijnen in de EU te importeren. Voor niet commerciële doeleinden is wildvang alleen onder zeer strikte voorwaarden mogelijk. Van deze mogelijkheid wordt in de EU nauwelijks gebruik gemaakt. De meeste dolfijnen die in de EU worden gehouden, zijn in gevangenschap geboren.

13

Deelt u de mening dat het feit dat Nederland het houden van dolfijnen in gevangenschap nog wél toestaat, bijdraagt aan publieke opinievorming dat het acceptabel zou zijn om dieren voor vermaak te houden en hoe rechtvaardigt u dat in het licht van de internationaal stijgende vraag naar dolfijnen uit het wild voor dolfinaria?

Antwoord

In Nederland is educatie een belangrijk onderdeel van de dierentuinvergunning waarmee publieke opinievorming op een positieve manier voor dieren en natuur kan worden beïnvloed.

Zie verder mijn antwoord op vraag 12.

14

Hoe vaak wordt getoetst of het Dolfinarium terecht een dierentuinvergunning heeft?

Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 8.

15

Ziet u aanleiding om de dierentuinvergunning opnieuw te toetsen gezien de plannen van uw collega in België, de entertainment plannen van het Dolfinarium en de zorgwekkende ontwikkelingen met betrekking tot het uit het wild vangen van dolfijnen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?

Antwoord

Nee. Het Dolfinarium verwerft sinds lange tijd geen dolfijnen meer die in het wild gevangen zijn.

Zie ook mijn antwoord op vraag 11 en 12.

16

Kunt u een overzicht geven van het aantal keren dat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de afgelopen vijf jaar op controle geweest bij het Dolfinarium en kunt u aangeven of er bij deze controles overtredingen zijn aangetroffen? Indien overtredingen zijn aangetroffen, welke en welke (disciplinaire) maatregelen vloeiden daaruit voort?

Antwoord

De NVWA heeft in 2014 een inspectie uitgevoerd op de vergunningsvoorwaarden van de dierentuinvergunning. Dit was in orde. Daarnaast heeft de NVWA in 2014 en 2016 een inspectie uitgevoerd naar aanleiding van meldingen inzake het welzijn van de dieren. Bij beide inspecties zijn geen overtredingen ten aanzien van welzijn geconstateerd.

17

Bent u bereid om u aan te sluiten bij de lange rij landen waar dolfinaria al verboden zijn en net als uw collega in België, met een voorstel te komen dolfinaria in Nederland te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Zie mijn antwoord op vraag 2.

Antwoord op

Het houden van dolfijnen in gevangenschap (29 Maart 2019)
Reactietijd: 91 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Femke Merel Van Kooten-Arissen (LvKA)


descriptionAccess ( 9926 )

Publicatiedatum
28 Juni 2019Gerelateerd

Het houden van dolfijnen in gevangenschap

Het stranden van levende, grote walvisachtigen en de nieuwe leidraad waarmee gestrande, grote walvissen mogelijk in gevangenschap terechtkomen ten behoeve van onderzoek en educatie

De strafrechtspleging in Coronatijd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Mogelijke normalisatie van de relatie met Turkije

Het bericht 'Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?'

Een door Indonesië gearresteerde Papua activist

De mensenrechtensituatie in Eritrea n.a.v. de excommunicatie van patriarch Antonios van de Eritrees-Orthodoxe Tewahedo-kerk en de gedwongen sluiting van katholieke klinieken in het afgelopen jaar

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl