Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in ArnhemAntwoord op vragen van het lid Kuiken over de plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Keywords:
Zaaknummer: 2019D26905

Antwoorden Kamervragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over de plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem ( ingezonden 16 mei 2019, nr. 2019Z09733 )

Vraag 1

Kent u de berichten 'Komst zorgmijders naar Paasbergflat zorgt voor onrust in Arnhemse wijk' en 'Stichting Onderdak verrast gemeente Arnhem met plan voor Paasberg'?[1] [2]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Worden er door de Stichting Onderdak op de genoemde locatie, forensische klanten waaronder ex-gedetineerden opgevangen of mensen die op proefverlof zijn dan wel op basis van een andere justitiële titel? Zo ja, om hoeveel personen zal het gaan en worden deze personen door justitie aangemeld bij de stichting?

Antwoord 2

Stichting Onderdak is een zorgaanbieder die door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gecontracteerd is voor de Forensische Zorg. Stichting Onderdak geeft aan dat er op 4 juni vijf personen met een forensische titel op de betreffende locatie verbleven. Deze personen zijn hier inderdaad door DJI geplaatst.

Vraag 3

Begrijpt u dat er onrust onder buurtbewoners is of kan ontstaan als er zonder vooroverleg ex-gedetineerden of mensen die elders overlast hebben veroorzaakt in hun buurt worden gehuisvest? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat vooraf overleg moet hebben plaatsgevonden met de gemeente over de plaatsing van personen door de genoemde stichting? Zo ja, hoe komt het dat dit niet gebeurd is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Hoe gaat u er voor zorgen dat de gemeente en de bewoners nu wel geïnformeerd gaan worden? Hoe

gaat u er voor zorgen dat dit voortaan wel op tijd gaat gebeuren?

Antwoord 3, 4 en 5

Ik begrijp heel goed dat buurtbewoners zorgen hebben als zij niet tijdig geïnformeerd worden over de komst van een instelling met forensische patiënten in hun wijk. Het is voor het gevoel van veiligheid belangrijk dat duidelijk is wat voor instelling zich wil vestigen in een wijk, welke partijen daarbij betrokken zijn en hoe de veiligheid in de wijk gewaarborgd wordt. Het moet voor buurtbewoners en de gemeente dan ook transparant zijn welke plannen een dergelijke instelling heeft.

Goed contact tussen forensische instellingen en gemeenten is van groot belang. In het kader van de lokale openbare orde en veiligheid is het belangrijk voor een gemeente te weten welke doelgroep in de betreffende instelling verblijft. De gemeente dient op basis van die informatie bijvoorbeeld beslissingen te nemen over de inzet van wijkagenten. Instellingen voor forensische zorg hebben een eigen rol in het onderhouden van goede contacten met de gemeente waarin zij zijn gehuisvest. Uit contact met de Stichting en de gemeente blijkt dat dat in het onderhavige geval niet goed is verlopen. Om ervoor te zorgen dat zorgaanbieders actief en regelmatig in contact treden met gemeenten zal dit voortaan als verplichting opgenomen worden in de contracten tussen DJI en de forensische instellingen.

DJI onderhoudt nauw contact met de gemeente Arnhem en Stichting Onderdak over deze zaak. DJI heeft stichting Onderdak nadrukkelijk opgeroepen te zoeken naar een oplossing die werkbaar is voor de gemeente en recht doet aan de maatschappelijke onrust.

De gemeente Arnhem heeft met vertegenwoordigers van de wijkverenigingen van de drie omliggende wijken gesproken over de ontstane situatie, en heeft afgesproken de vertegenwoordigers van de wijkverenigingen in de ontwikkelingen te blijven betrekken. Tevens zijn omwonenden geïnformeerd middels een brief.[1] https://www.gelderlander.nl/arnhem/komst-zorgmijders-naar-paasbergflat-zorgt-voor-onrust-in-arnhemse-wijkvast-en-zeker-gedonder~a4ab6e73/

[2] https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/stichting-onderdak-verrast-gemeente-arnhem-met-plan-voorpaasberg~adeb5e91/

Antwoord op

De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem (16 Mei 2019)
Reactietijd: 39 dagen

Indiener

Sander Dekker (VVD)


Gericht

Attje Kuiken (PvdA)


Access ( 9847 )

Publicatiedatum
24 Juni 2019Gerelateerd

De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

De gedwongen verhuizing van bewoners van Vakantiepark Arnhem

Een Turks Festival in Arnhem dat een manifestatie is van de Turkse extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging

Het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’

De berichtgeving m.b.t. coronabesmettingen binnen het gevangeniswezen: Corona in gevangenis: 84 gedetineerden in quarantaine'

Het bericht ‘Hout stoken in woonwijk moet aan banden worden gelegd’

De maatregelen die worden getroffen in het gevangeniswezen in verband met het COVID-19 virus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl