Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk over blazers van ESDAntwoord op vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk over blazers van ESD

Keywords:
Zaaknummer: 2019D23972

2019Z08468

Vragen van de leden Nijboer, Moorlag en Gijs van Dijk (allen PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over blazers van ESD (ingezonden 24 april 2019).

Vraag 1

Kent u het advies van het RIVM van april 2019 naar siliciumcarbide-vezels (SiC-vezels)[1] en herinnert u zich het rapport van de Gezondheidsraad uit 2012 over siliciumcarbide [2]?

Antwoord 1

Ja, beide zijn bekend.

Vraag 2

Deelt u de zorgen, geuit door de Gezondheidsraad in 2012, ten aanzien van commerciële granulaire siliciumcarbide? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en tot welke andere inzichten bent u inmiddels dan wel gekomen? Op grond van welk onderzoek?

Antwoord 2

Er bestaat een onderscheid tussen granulair en vezelvormige SiC waarbij de laatste volgens het rapport van de Gezondheidsraad als carcinogeen (en dus als zeer zorgwekkende stof, ZZS) moeten worden beschouwd.

Op basis van het rapport van de Gezondheidsraad heeft Nederland in Europa een voorstel gedaan voor geharmoniseerde classificatie van siliciumcarbide vezels als “verondersteld kankerverwekkend voor de mens” (CLP carcinogeen categorie 1B). Dit voorstel is overgenomen door het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA). Het Europese besluitvormingsproces om de classificatie wettelijk bindend te maken loopt nog en zal naar verwachting in 2020 tot afronding komen.

Vraag 3

Verbindt u consequenties aan het feit dat vaststaat dat bij de productie van siliciumcarbide SiC-vezels een ongewenst en kankerverwekkend bijproduct is? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Ja, het RIVM advies geeft aan dat SiC-vezels als carcinogeen beschouwd moeten worden en daarmee moeten ze als ZZS worden behandeld. Voor ZZS geldt dat emissies moeten worden voorkomen of geminimaliseerd. Het is aan het bedrijf en het bevoegd gezag, de provincie Groningen, om hiertoe maatregelen te nemen.

Vraag 4

Deelt u de mening, dat ook al zou volgens de standaard procedure voor de SiC-vezels geen maximaal toelaatbaar risiconiveau voor lucht (MTR-lucht) worden afgeleid, dit niet mag betekenen dat de risico’s van dit product buiten beeld blijven? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Zijn de recente ‘blazers bij ESD-SIC bv in Farmsum' aanleiding voor u om versneld te komen tot normstelling voor MTR-lucht voor SiC-vezels? Kunt u aangeven op welke termijn er een norm komt voor MTR-lucht voor Sic-vezels?

Antwoord 4 en 5

Het RIVM heeft in haar advies aangegeven dat er op dit moment te weinig gegevens zijn om een MTR voor SiC-vezels af te kunnen leiden. Het RIVM adviseert daarom om de voorgestelde MTR-lucht voor amfibool asbest (dat een vergelijkbare vezelstructuur kent [3]) te gebruiken als screeningswaarde voor het beoordelen of er mogelijk risico’s zijn. Dit is een soort worst case scenario. Om een volwaardige MTR-lucht voor SiC-vezels af te kunnen leiden, is veel aanvullende informatie nodig waarbij de kans reëel is dat de uiteindelijke norm minder streng wordt dan de nu geadviseerde norm.[2] Health Council of the Netherlands, 7 december 2012, Silicon carbide; Evaluation of the carcinogenicity and genotoxicity ( https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2012/12/07/silicon-carbide-evaluation- of-the-carcinogenicity-and-genotoxicity )

[3] De gelijkenis met amfibool asbest geldt voor een subcategorie van de SiC-vezels die zijn aangetroffen in metingen rond het bedrijf en die door hun lengte en diameter carcinogeen kunnen zijn.

Antwoord op

Blazers van ESD (24 April 2019)
Reactietijd: 44 dagen

Indiener

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Gericht

William Moorlag (PvdA)

Henk Nijboer (PvdA)

Gijs van Dijk (PvdA)


descriptionAccess ( 9560 )

Publicatiedatum
7 Juni 2019Gerelateerd

Opnieuw twee blazers bij ESD in Farmsum in Groningen

Over blazers bij chemiebedrijf ESD-SIC in Delfzijl

Blazers van ESD

Blazers van ESD

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl