Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het kweken van medicinale wiet in het WestlandAntwoord op vragen van het lid Bergkamp over het kweken van medicinale wiet in het Westland

Keywords:
Zaaknummer: 2019D22959

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de minister-president, de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het kweken van medicinale wiet in het Westland (2019Z08907).

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg

en Sport,

Bruno Bruins


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het

kweken van medicinale wiet in het Westland

(2019Z08907)

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Westland wil cannabis gaan kweken’? 1)

Antwoord 1

Ja hiervan heb ik kennisgenomen.

2
Hoe beoordeelt u de situatie dat landen, zoals Canada en bepaalde staten in de Verenigde Staten, waar recreatief gebruik van cannabis is gereguleerd, volop gebruik maken van kennis en vaardigheden van Nederlandse kwekers? Begrijpt u de klacht van de tuinders dat ‘het buitenland’ er met de Nederlandse kennis vandoor gaat, die deze tuinders niet hier in Nederland te gelde kunnen maken?

Antwoord 2

Het is goed te horen dat de ontwikkelingen in Canada en de VS leiden tot een toename in een beroep op de expertise van Nederlandse tuinders en toeleveranciers van materialen. Het Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen van 1961 stelt dat indien een land de teelt van cannabis voor medicinale doeleinden toelaat er een nationaal bureau moet zijn die alle oogsten opkoopt en het alleenrecht heeft op verkoop. Met het Bureau medicinale cannabis (BMC) houdt Nederland zich aan dit verdrag. Middels een Europese aanbesteding wordt een teler gecontracteerd, het staat alle bedrijven die aan de eisen voldoen vrij zich hiervoor in te schrijven.

3
Wat is er precies aan de orde geweest in het gesprek dat deze tuinders hadden over het kweken van medicinale cannabis met de minister-president? Wat was de uitkomst van dit gesprek?

Antwoord 3

Er zijn naar aanleiding van een benefietactie drie ondernemers langs geweest bij de minister-president. Deze ondernemers zijn verwelkomd en hebben de gelegenheid gebruikt om te laten weten welke onderwerpen hen bezighouden.

Gelet op de aard van het gesprek heeft de minister-president kennisgenomen van de gedachten van de ondernemers en geen toezeggingen gedaan.

4
Welke regels knellen of belemmeren grootschalige productie van medicinale cannabis door meerdere aanbieders voor de export?

Antwoord 4

Er zijn interne beleidsregels opgesteld die een limiet stellen aan de export van medicinale cannabis. Wij exporteren maximaal 100 kilo per jaar per land. Wil een land meer dan 100 kilo importeren dan moet hiervoor een formeel verzoek komen van de autoriteiten. Tevens exporteren wij maar een gelimiteerde periode meer dan 100 kilo per jaar. Wij verwachten van landen die zo’n grote hoeveelheid medicinale cannabis nodig hebben dat zij zelfvoorzienend worden en een eigen teeltlocatie inrichten. Het BMC kan op verzoek landen hierbij adviseren en toelichting geven op het Nederlandse model en de wet- en regelgeving. O.a. Duitsland en Denemarken hebben hier gebruik van gemaakt.

5
Bent u bereid de mogelijkheid te verkennen om medicinale cannabis (onder strikte voorwaarden en mits zij aan strikte eisen voldoen, zoals dat ook bij andere geneesmiddelen het geval is) te laten kweken door meerdere aanbieders? Zo nee, waarom niet? Waarom kiest u in deze niet voor een gelijk speelveld?

Antwoord 5

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Europese aanbesteding voor een teler van medicinale cannabis. De intentie is om twee partijen te contracteren.

Antwoord op

Het kweken van medicinale wiet in het Westland (30 April 2019)
Reactietijd: 35 dagen

Indiener

Bruno Bruins (VVD)

Mark Rutte (VVD)


Gericht

Vera Bergkamp (D66)


descriptionAccess ( 9473 )

Publicatiedatum
4 Juni 2019Gerelateerd

Het kweken van medicinale wiet in het Westland

Het kweken van wiet als medicijn

Het laten aansluiten van het aanbod van BMC bij de wensen en behoeften van gebruikers van medicinale cannabis

Het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar medicinale cannabis

Het bericht dat wietolie zo populair is dat gemeenten soepelere regels overwegen

De afhandeling van de asbestbrand in Wateringen

Het bericht ‘Vestia verkoopt 10.000 huizen in onder meer Westland en Pijnacker-Nootdorp’

Het bericht ‘Verbod embryo’s kweken niet houdbaar’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl